22 псалом слушать

ПЕСНИ СВЯЩЕННАГО ПИСАНИЯ.

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ.
Вку́пе погрузи́в фарао́на, Моисе́й глаго́лет:

Го́сподеви пое́м, сла́вно бо просла́вися.

Пое́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися: коня́ и вса́дника ве́рже в мо́ре.

Помо́щник и покрови́тель бысть мне во спасе́ние: Сей мой Бог, и просла́влю Его́; Бог отца́ моего́, и вознесу́ Его́.

Госпо́дь сокруша́яй бра́ни, Госпо́дь и́мя Ему́. Колесни́цы фарао́новы, и си́лу его́ ве́рже в мо́ре.

Избра́нныя вса́дники триста́ты потопи́ в Чермне́м мо́ри.

Пучи́ною покры́ я́, погрязо́ша во глубине́ я́ко ка́мень.

Десни́ца Твоя́, Го́споди, просла́вися в кре́пости, десна́я Твоя́ рука́, Го́споди, сокруши́ враги́, и мно́жеством сла́вы Твоея́ стерл еси́ сопроти́вных.

Посла́л еси́ гнев Твой, пояде́ я́ я́ко сте́блие, и ду́хом я́рости Твоея́ разступи́ся вода́.

Огусте́ша я́ко стена́ во́ды, огусте́ша и во́лны посреде́ мо́ря.

Рече́ враг: гнав пости́гну, разделю́ коры́сть, испо́лню ду́шу мою́, убию́ мече́м мои́м, госпо́дствовати бу́дет рука́ моя́.

Посла́л еси́ Дух Твой, покры́ я́ мо́ре, погрязо́ша я́ко о́лово в воде́ зе́льней.

Кто подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, кто подо́бен Тебе́; просла́влен во святы́х, ди́вен сла́вно, творя́й чудеса́.

Просте́рл еси́ десни́цу Твою́, пожре́ я́ земля́, наста́вил еси́ пра́вдою твое́ю лю́ди Твоя́ сия́, я́же изба́вил еси́.

Уте́шил еси́ кре́постию Твое́ю во оби́тель святу́ю Твою́. Слы́шаша язы́цы и прогне́вашася, боле́зни прия́ша живу́щии в Филисти́ме.

на 8: Тогда́ потща́шася влады́ки едо́мстии и князе́й моави́тских, прия́т я́ тре́пет, раста́яша вси живу́щии в Ханаа́не.

Нападе́т на ня страх и тре́пет, вели́чием мы́шцы Твоея́ да ока́менятся.

на 6: До́ндеже про́йдут лю́дие Твои́, Го́споди, до́ндеже про́йдут лю́дие Твои́ си́и, я́же стяжа́л еси́.

Введ насади́ я́ в го́ру достоя́ния Твоего́, в гото́вое жили́ще Твое́, е́же соде́лал еси́, Го́споди, святы́ню, ю́же угото́васте ру́це Твои́.

на 4: Госпо́дь ца́рствуяй ве́ки и на век, и еще́, егда́ вни́де конь фарао́нов с колесни́цами и вса́дники в мо́ре.

И наведе́ на ня Госпо́дь во́ду морску́ю: сы́нове же Изра́илевы проидо́ша су́шею посреде́ мо́ря.

Сла́ва, и ны́не:

Подобает ведати, яко 2-я песнь никогдаже стихословится, токмо во единой великой четыредесятнице во вторник: стихословим же ю даже до конца.

К тропарям же, единому коемуждо глаголем: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Зако́ну пи́сану па́ки, песнь Моисе́ова.

Песнь Моисе́ова о второзако́нии.
ПЕСНЬ ВТОРАЯ.

Вонми́, не́бо, и возглаго́лю, и да слы́шит земля́ глаго́лы уст мои́х.

Да ча́ет я́ко дождь веща́ние мое́, и да сни́дут я́ко роса́ глаго́ли мои́.

Я́ко ту́ча на тро́скот, и я́ко и́ней на се́но, я́ко и́мя Госпо́дне призва́х, дади́те вели́чие Бо́гу на́шему.

Бог, и́стинна дела́ Его́, и вси путие́ Его́ суд.

Бог ве́рен, и несть непра́вды в Нем: пра́веден и преподо́бен Госпо́дь.

Согреши́ша, не Того́ ча́да поро́чная: ро́де стропти́вый и развраще́нный, сия́ ли Го́сподеви воздаете́.

Си́и лю́дие бу́ии и не му́дри: не Сам ли Сей Оте́ц Твой стяжа́ тя, и сотвори́ тя, и созда́ тя?

Помяни́те дни ве́чныя, разуме́йте ле́та ро́да родо́в.

Вопроси́ отца́ твоего́, и возвести́т тебе́, ста́рцы твоя́, и реку́т ти́.

Егда́ разделя́ше Вы́шний язы́ки, я́коже разсе́я сы́ны ада́мовы.

Поста́ви преде́лы язы́ков по числу́ А́нгел Бо́жиих, и бысть часть Госпо́дня, лю́дие Его́ Иа́ков, у́же насле́дия Его́, Изра́иль.

Удовли́ его́ в пусты́ни, в жа́жди зно́я в безво́дне.

Обы́де его́, и наказа́ его́, и сохрани́ его́ я́ко зе́ницу о́ка.

Я́ко оре́л покры́ гнездо́ свое́, и на птенцы́ своя́ возжеле́.

Просте́р криле́ свои́, и прия́т я́, и подъя́т я́ на ра́му свое́ю.

Госпо́дь еди́н вожда́ше я́, и не бе с ни́ми бог чуждь.

Возведе́ я́ на си́лу земли́, насы́ти я́ жит се́льных.

Сса́ша мед из ка́мене, и еле́й от тве́рда ка́мене.

Ма́сло кра́вие, и млеко́ о́вчее, с ту́ком а́гнчим и о́вним, сыно́в ю́нчих и ко́злих, с ту́ком пшени́чным, и кровь гро́здову пия́ху вино́.

И яде́ Иа́ков, и насы́тися, и отве́ржеся возлю́бленный.

Уты́, утолсте́, разшире́: и оста́ви Бо́га сотво́ршаго его́, и отступи́ от Бо́га Спа́са своего́.

Прогне́ваша Мя о чужди́х, и в ме́рзостех свои́х преогорчи́ша Мя.

Пожро́ша бесово́м, а не Бо́гу, бого́м, и́хже не ве́деша, но́ви и секра́ти преидо́ша, и́хже не ве́деша отцы́ их.

Бо́га ро́ждшаго тя оста́вил еси́ и забы́л еси́ Бо́га пита́ющаго тя.

И ви́де Госпо́дь, и возревнова́ и раздражи́ся за гнев сыно́в их и дще́рей,

И рече́: отвращу́ лице́ Мое́ от них и покажу́, что бу́дет им напосле́док.

Я́ко род развраще́н есть, сы́нове, и́мже несть ве́ры в них.

Ти́и раздражи́ша Мя не о Бо́зе, прогне́ваша Мя во и́долех свои́х:

И Аз раздражу́ я́ не о язы́це, о язы́це же неразу́мливе прогне́ваю я́.

Я́ко огнь возгори́тся от я́рости Моея́, разжже́тся до а́да преиспо́дняго:

Снест зе́млю и жи́та ея́, попали́т основа́ния гор.

Соберу́ на них зла́я, и стре́лы Моя́ сконча́ю в них:

Та́юще гла́дом, и снедь птиц, и горб неисце́лен.

Зу́бы звере́й послю́ в ня, с я́ростию пресмыка́ющихся по земли́.

От вне обезча́дит я́ меч, и от храмо́в их страх: ю́ноша с де́вою, ссу́щее с соверше́нным ста́рцем.

Рех: разсе́ю я́, уста́влю же от челове́к па́мять их.

А́ще не за гнев враго́в, да не долголе́тствуют, и да не наля́гут супоста́ти,

Да не реку́т: рука́ на́ша высока́, и не Госпо́дь сотвори́ сия́ вся.

Я́ко язы́к погуби́вый сове́т есть, и несть в них худо́жества.

Не смы́слиша разуме́ти: сия́ вся да прии́мут во гряду́щее ле́то.

Ка́ко пожене́т еди́н ты́сящи, и два дви́гнета тмы,

А́ще не Бог отда́ст я́, и Госпо́дь преда́ст я́;

Не суть бо бо́зи их, я́ко Бог наш: врази́ же на́ши неразу́мливи.

От виногра́дов бо Содо́мских виногра́д их, и розга́ их от Гомо́рры:

Грозд их, грозд же́лчи, грозд го́рести их.

Я́рость змие́в вино́ их, и я́рость а́спидов неисце́льна.

Не сия́ ли вся собра́шася у Мене́, и запечатле́шася в сокро́вищах Мои́х;

В день отмще́ния возда́м, во вре́мя внегда́ соблазни́тся нога́ их.

Я́ко близ день поги́бели их, и предстоя́т гото́вая вам.

Я́ко су́дит Госпо́дь лю́дем Свои́м, и о рабе́х Свои́х умоле́н бу́дет.

Ви́де бо я́ разсла́бленны, и иста́явша во вре́мя, и изнемо́гша.

И рече́ Госпо́дь: где суть бо́зи их, и́хже упова́ша на ня; и́хже тук жертв их ядя́сте, и пия́сте вино́ треб их;

Да воскре́снут и помо́гут вам, и бу́дут вам покрови́тели.

Ви́дите, ви́дите, я́ко Аз есмь, и несть бог, ра́зве Мене́.

Аз убию́, и жи́ти сотворю́: поражу́ и Аз исцелю́, и несть, и́же и́змет от ру́ку Мое́ю.

Я́ко воздви́гну на не́бо ру́ку Мою́, и клену́ся десни́цею Мое́ю, и реку́: живу́ Аз во ве́ки.

Я́ко поострю́ я́ко мо́лнию меч Мой, и прии́мет суд рука́ Моя́:

И возда́м месть враго́м, и ненави́дящим Мя возда́м.

Упою́ стре́лы Моя́ от кро́ве, и меч Мой снест мяса́:

От кро́ве я́звенных и плене́ния, от глав князе́й язы́ческих.

Возвесели́теся, небеса́ ку́пно с Ним, и да покло́нятся Ему́ вси А́нгели Бо́жии.

Возвесели́теся, язы́цы, с людьми́ Его́, и да укрепя́тся Ему́ вси сы́нове Бо́жии.

Я́ко кровь сыно́в Свои́х отмща́ет и отмсти́т, и возда́ст месть враго́м и ненави́дящим Его́ возда́ст.

И очи́стит Госпо́дь зе́млю люде́й Свои́х.

Сла́ва, и ны́не:

ПЕСНЬ ТРЕТИЯ.
А́нны ма́тере Саму́ила проро́ка.

Бо́га почита́ет непло́ды ражда́ющая стра́нно.

Свят еси́, Го́споди, и Тя пое́т дух мой.

Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде, вознесе́ся рог мой о Бо́зе мое́м: разшири́шася уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Я́ко несть свят я́ко Госпо́дь, и несть пра́веден я́ко Бог наш, и несть свят па́че Тебе́.

Не хвали́теся и не глаго́лите высо́кая в горды́ни, ниже́ да изы́дет велере́чие из уст ва́ших:

Я́ко Бог ра́зумов Госпо́дь, и Бог уготовля́яй начина́ния Своя́.

Лук си́льных изнемо́же, и немощству́ющии препоя́сашася си́лою.

Испо́лненнии хле́бов лиши́шася, и а́лчущии прише́льствоваша зе́млю.

Я́ко непло́ды роди́ седмь, и мно́гая в ча́дех изнемо́же.

Госпо́дь мертви́т и живи́т, низво́дит во ад и возво́дит.

Госпо́дь убо́жит и богати́т, смиря́ет и вы́сит, возставля́ет от земли́ убо́га и от гно́ища воздвиза́ет ни́ща.

Посади́ти его́ с могу́щими люде́й, и престо́л сла́вы насле́дуя ему́.

на 8: Дая́й моли́тву моля́щемуся, и благослови́ ле́та пра́веднаго.

Я́ко не укрепля́ется си́лен муж кре́постию свое́ю, Госпо́дь не́мощна сотвори́ супоста́та Его́, Госпо́дь свят.

на 6: Да не хва́лится прему́дрый прему́дростию свое́ю, и да не хва́лится си́льный си́лою свое́ю, и да не хва́лится бога́тый бога́тством свои́м.

Но о сем да хва́лится хваля́йся, е́же разуме́ти и зна́ти Го́спода, и твори́ти суд и пра́вду посреде́ земли́.

на 4: Госпо́дь взы́де на небеса́ и возгреме́, Той су́дит конце́м земли́, пра́веден Сый.

И даст кре́пость царю́ на́шему, и вознесе́т рог Христа́ Своего́.

Сла́ва, и ны́не:

ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ.
Сло́ва истоща́ние Авваку́м сказу́ет.

Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Го́споди, услы́шах слух Твой и убоя́хся; Го́споди, разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся.

Посреде́ двою́ живо́тну позна́н бу́деши. Внегда́ прибли́житися ле́том, позна́ешися; внегда́ приити́ вре́мени, яви́шися; внегда́ смути́тися души́ мое́й во гне́ве, ми́лость Твою́ помяне́ши.

Бог от ю́га прии́дет, и Святы́й из горы́ приосене́нныя ча́щи.

Покры́ небеса́ доброде́тель Его́, и хвалы́ Его́ испо́лнь земля́.

И сия́ние Его́ я́ко свет бу́дет, ро́зи в рука́х Его́, и положи́ любо́вь держа́вну кре́пости Свое́й.

Пред лице́м Его́ предъи́дет сло́во, и изы́дет на по́ле за пя́ту Его́.

Ста, и подви́жеся земля́: призре́, и раста́яша язы́цы.

Стры́шася го́ры ну́ждею, и раста́яша хо́лми ве́чнии, ше́ствия ве́чная их.

За труд ви́деша селе́ния ефио́пская, убоя́тся и кро́вы земли́ Мадиа́мския.

Еда́ в река́х прогне́ваешися, Го́споди; еда́ в река́х я́рость Твоя́; или́ в мо́ри устремле́ние Твое́;

Я́ко вся́деши на ко́ни Твоя́, и яжде́ние Твое́ спасе́ние.

Наляца́я наляче́ши лук Твой на ски́птры, глаго́лет Госпо́дь.

Река́ми разся́дется земля́, у́зрят Тя и поболя́т лю́дие.

Расточа́я во́ды ше́ствия: даде́ бе́здна глас свой, высота́ привиде́ния своя́.

Воздви́жеся со́лнце, и луна́ ста в чи́не свое́м.

Во свет стре́лы Твоя́ по́йдут, в блиста́нии мо́лний ору́жий Твои́х.

Преще́нием ума́лиши зе́млю, и я́ростию низложи́ши язы́ки.

Изше́л еси́ на спасе́ние люде́й Твои́х, спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́л еси́.

Вложи́л еси́ во главы́ беззако́нных смерть, воздви́гл еси́ у́зы да́же до вы́и в коне́ц.

Разсе́кл еси́ во изступле́нии главы́ си́льных, стрясу́тся в ней: разве́рзут узды́ своя́, я́ко снеда́яй ни́щий тай.

И возве́л еси́ на мо́ре ко́ни Твои́, смуща́ющия во́ды мно́ги.

Сохрани́хся, и убоя́ся се́рдце мое́, от гла́са моли́твы усте́н мои́х.

И вни́де тре́пет в ко́сти моя́, и во мне смяте́ся кре́пость моя́.

Почи́ю в день ско́рби моея́, да взы́ду в лю́ди прише́льствия моего́.

на 8: Зане́ смо́ковь не плодопринесе́т, и не бу́дет ро́да в лоза́х.

Солже́т де́ло ма́слинное, и поля́ не сотворя́т я́ди.

на 6: Оскуде́ша о́вцы от пи́щи, и не бу́дет воло́в при я́слех.

Аз же о Го́споде возра́дуюся, возвеселю́ся о Бо́зе Спа́се мое́м.

на 4: Госпо́дь Бог мой си́ла моя́, и учини́т но́зе мои́ на соверше́ние.

И на высо́кая возво́дит мя, победи́ти ми в пе́сни Его́.

Сла́ва, и ны́не:

ПЕСНЬ ПЯТАЯ.
Иса́ии прорече́ние, моли́тва вя́щши:

Го́споди, Бо́же наш, мир даждь нам.

От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.

Пра́вде научи́теся живу́щии на земли́. Преста́ бо нечести́вый, не научи́тся пра́вде, на земли́ и́стины не сотвори́т.

Да во́змется нечести́вый, да не ви́дит сла́вы Госпо́дни. Го́споди, высока́ Твоя́ мы́шца, и не ве́деша, разуме́вше же постыдя́тся.

За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя, и ны́не огнь супоста́ты поя́ст.

Го́споди, Бо́же наш, мир даждь нам, вся бо возда́л еси́ нам.

Го́споди, Бо́же наш, стяжи́ ны, Го́споди, ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы, и́мя Твое́ имену́ем.

Ме́ртвии же живота́ не и́мут ви́дети, ниже́ вра́чеве воскреся́т.

Сего́ ра́ди наве́л еси́ и погуби́л, и взял еси́ всяк му́жеск пол их.

на 8: Приложи́ им зла, Го́споди, приложи́ зла сла́вным земли́.

Го́споди, в ско́рби помяну́хом Тя, в ско́рби ма́ле наказа́ние Твое́ нам.

на 6: И я́ко боля́щая приближа́ется роди́ти, и в боле́зни свое́й вопия́ше, та́ко бы́хом Возлю́бленному Твоему́.

Стра́ха ра́ди Твоего́, Го́споди, во чре́ве прия́хом и поболе́хом, и роди́хом Дух спасе́ния, его́же сотвори́хом на земли́: не паде́м, но паду́т живу́щии на земли́.

на 4: Воскре́снут ме́ртвии, и воста́нут, и́же во гробе́х, и возвеселя́тся, и́же на земли́.

Роса́ бо, я́же от Тебе́, исцеле́ние им есть, земля́ же нечести́вых паде́т.

Сла́ва, и ны́не:

ПЕСНЬ ШЕСТАЯ.
Я́ко проро́ка Ио́ну спаси́ нас, Го́споди.
Моли́тва Ио́ны проро́ка.

От зве́ря воззва́ Ио́на, глаго́ля:

Возопи́х в ско́рби мое́й ко Го́споду Бо́гу моему́, и услы́ша мя.

Из чре́ва а́дова вопль мой, услы́шал еси́ глас мой.

Отве́ргл мя еси́ во глубины́ се́рдца морска́го, и ре́ки обыдо́ша мя.

Вся высоты́ Твоя́, и во́лны Твоя́ на мне преидо́ша.

И аз рех: отри́нухся от о́чию Твое́ю, еда́ приложу́ призре́ти ми ко хра́му свято́му Твоему́;

Возлия́ся вода́ до души́ моея́, бе́здна обы́де мя после́дняя.

на 8: Понре́ глава́ моя́ в разсе́ли гор, снидо́х в зе́млю, ея́же вереи́ ея́ закле́пи ве́чнии.

И да взы́дет из истле́ния живо́т мой к Тебе́, Го́споди, Бо́же мой.

на 6: Внегда́ скончава́тися от мене́ души́ мое́й, Го́спода помяну́х.

И да прии́дет к Тебе́ моли́тва моя́ ко хра́му свято́му Твоему́.

на 4: Храня́щии су́етная и ло́жная, ми́лость свою́ оста́виша.

Аз же со гла́сом хвале́ния и испове́дания пожру́ Тебе́, ели́ка обеща́х, возда́м Тебе́ во спасе́ние мое́ Го́сподеви.

Сла́ва, и ны́не:

ПЕСНЬ СЕДМАЯ.
Хвала́ пла́мень угаша́ет трех ю́нош.
Моли́тва святы́х трие́х отроко́в.

Оте́ц и наш Бо́же, благослове́н еси́.

Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки.

Я́ко пра́веден еси́ о всех, я́же сотвори́л еси́ нам, и вся дела́ Твоя́ и́стинна, и пра́ви путие́ Твои́, и вси суди́ Твои́ и́стинни.

И судьбы́ и́стинны сотвори́л еси́ по всем, я́же наве́л еси́ на ны, и на град святы́й оте́ц на́ших Иерусали́м: я́ко и́стиною и судо́м наве́л еси́ сия́ вся на ны грех ра́ди на́ших.

Я́ко согреши́хом и беззако́нновахом отступи́ти от Тебе́, и прегреши́хом во всех.

И за́поведей Твои́х не послу́шахом, ниже́ соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом, я́коже запове́дал еси́ нам, да бла́го нам бу́дет.

И вся, я́же сотвори́л еси́ нам, и вся, ели́ка наве́л еси́ на ны, и́стинным судо́м сотвори́л еси́.

И пре́дал еси́ нас в ру́ки враго́в беззако́нных, ме́рзских отсту́пников, и царе́ви непра́ведну, и лука́внейшу па́че всея́ земли́.

И ны́не несть нам отве́рсти уст, студ и поноше́ние бы́хом рабо́м Твои́м и чту́щим Тя.

Не преда́ждь же нас до конца́ и́мене Твоего́ ра́ди, и не разори́ заве́та Твоего́,

И не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас, Авраа́ма ра́ди возлю́бленнаго от Тебе́, и за Исаа́ка раба́ Твоего́, и Изра́иля свята́го Твоего́:

И́мже глаго́лал еси́ умно́жити се́мя их, я́ко зве́зды небе́сныя, и я́ко песо́к при краи́ мо́ря.

Я́ко, Влады́ко, ума́лихомся па́че всех язы́к, и есмы́ смире́ни по всей земли́ днесь грех ра́ди на́ших.

И несть во вре́мя сие́ нача́льника и проро́ка и вожда́, ниже́ всесожже́ния, ниже́ же́ртвы, ниже́ приноше́ния, ниже́ кади́ла, ни ме́ста, е́же пожре́ти пред Тобо́ю, и обрести́ ми́лость:

Но душе́ю сокруше́нною и ду́хом смире́нным, да прия́ти бу́дем.

Я́ко во всесожже́ниих о́вних и ю́нчих, и я́ко во тмах а́гнец ту́чных, та́ко да бу́дет же́ртва на́ша пред Тобо́ю днесь, и да соверши́тся по Тебе́, я́ко несть студа́ упова́ющим на Тя.

И ны́не возсле́дуем всем се́рдцем, и бои́мся Тебе́, и и́щем лица́ Твоего́.

Не посрами́ нас, но сотвори́ с на́ми по кро́тости Твое́й и по мно́жеству ми́лости Твоея́.

И изми́ нас по чудесе́м Твои́м, и даждь сла́ву и́мени Твоему́, Го́споди.

И да посра́мятся вси явля́ющии рабо́м Твои́м зла́я, и да постыдя́тся от вся́кия си́лы, и кре́пость их да сокруши́тся:

И да разуме́ют, я́ко Ты еси́ Госпо́дь Бог еди́н, и сла́вен по всей вселе́нней.

И не преста́ша влага́ющии я́, слуги́ царе́вы, жгу́ще пещь на́ффою и смоло́ю, и изгре́бми, и ро́ждием.

И разлива́шеся пла́мень над пе́щию на ла́ктей четы́редесять де́вять.

И обы́де, и пожже́, я́же обре́те о пе́щи халде́йстей.

А́нгел же Госпо́день сни́де ку́пно с су́щими о Аза́рии в пещь:

И оттрясе́ пла́мень о́гненный от пе́щи,

И сотвори́ сре́днее пе́щи, я́ко дух росы́ шумя́щь: и не прикосну́ся их отню́д огнь, и не оскорби́, ниже́ стужи́ им.

Тогда́ трие́ я́ко еди́неми усты́ поя́ху, и благословля́ху, и сла́вляху Бо́га в пещи́, глаго́люще:

Росо́ю пе́щи, трех хвала́ ю́нош.

на 8: Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

И благослове́но и́мя сла́вы Твоея́ свято́е, препе́тое и превозноси́мое во ве́ки.

на 6: Благослове́н еси́ в хра́ме святы́я сла́вы Твоея́, препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Благослове́н еси́ ви́дяй бе́здны, седя́й на Херуви́мех, препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

на 4: Благослове́н еси́ на престо́ле сла́вы Ца́рствия Твоего́, препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Благослове́н еси́ на тве́рди небе́сней, препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Сла́ва, и ны́не:

ПЕСНЬ ОСМАЯ.
Влады́ку воспо́й созда́нных естество́.

Го́спода по́йте дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те А́нгели Госпо́дни, небеса́ Госпо́дня Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те во́ды вся, я́же превы́ше небе́с, вся си́лы Госпо́дни Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те со́лнце и ме́сяц, зве́зды небе́сныя Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те всяк дождь и роса́, вси ду́си Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те огнь и вар, студь и зной Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те ро́сы и и́ней, ле́ди и мраз Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те сла́ны и сне́зи, но́щи и дни́е Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те свет и тма, мо́лния и о́блацы Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те земля́, го́ры и хо́лми, и вся прозяба́ющая на ней Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те исто́чницы, моря́ и ре́ки, ки́ты, и вся дви́жущаяся в вода́х Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

на 8: Благослови́те вся пти́цы небе́сныя, зве́рие и вси ско́ти Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те сы́нове челове́честии, да благослови́т Изра́иль Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

на 6: Благослови́те свяще́нницы Госпо́дни, раби́ Госпо́дни Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те ду́си и ду́ши пра́ведных, преподо́бнии и смире́ннии се́рдцем Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

на 4: Благослови́те Ана́ния, Аза́рия, Мисаи́л Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те апо́столи, проро́цы и му́ченицы Госпо́дни Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́м Отца́, и Сына́, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

ПЕСНЬ ДЕВЯТАЯ.
Песнь Богоро́дицы, от Луки́ свята́го Ева́нгелия.
Сы́на пое́т и Бо́га Ма́терь Отрокови́ца.

Богоро́дицу в пе́снех велича́ем.

Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́, се бо, от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя, а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.

Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости, я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́ да́же до ве́ка.

К коемуждо же стиху припеваем: Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Заха́рия благословля́ет отроча́те рожде́ние.
Моли́тва Заха́рии, отца́ Предоте́чева.

Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев, я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м.

И воздви́же рог спасе́ния нам, в дому́ Дави́дове о́трока Своего́:

Я́коже глаго́ла усты́ святы́х су́щих от ве́ка проро́к Его́:

Спасе́ние от враг на́ших, и из руки́ всех ненави́дящих нас:

Сотвори́ти ми́лость со отцы́ на́шими, и помяну́ти заве́т святы́й Свой,

на 8: Кля́тву, е́юже кля́тся ко Авраа́му отцу́ на́шему, да́ти нам, без стра́ха, из руки́ враг на́ших изба́вльшимся,

Служи́ти Ему́ преподо́бием и пра́вдою пред Ним вся дни живота́ на́шего.

на 6: И ты, отроча́, проро́к Вы́шняго нарече́шися: предъи́деши бо пред лице́м Госпо́дним, угото́вати пути́ Его́,

Да́ти ра́зум спасе́ния лю́дем Его́, во оставле́ние грех их, милосе́рдия ра́ди ми́лости Бо́га на́шего.

на 4: В ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́, яви́тися во тме и се́ни сме́ртней седя́щим,

Напра́вити но́ги на́ша на путь ми́рен.

Сла́ва, и ны́не:

Дорогой слушатель!Предлагаем тебе нашу новую аудиокнигу, авторство которой принадлежит двум святым отцам: сами изречения – преподобному Ефрему Сирину, а составление их по подобию псалмов для пользы душевной и молитвы – святителю Феофану.Вот что пишет святитель Божий, предлагая нам для прочтения свой труд: «Возгревать в себе дух благодатный есть долг всякаго христианина. Главное средство к тому – молитва. В ком возгрета благодать, тот и сам молится как должно, – когда благодатная сила в нем в движении; но кто не дошел еще до того, тому необходимо самую молитву воспитывать в себе; воспитывается же она духодвижимыми молитвами, излившимися из пламеневших благодатию душ. – Вот почему Св. Церковь дает в руки православным христианам молитвенники: к тому же способствовать может и настоящее издание избранных молитв.Как между Пророками Св. Давид есть по преимуществу Псалмопевец, так между Святыми Отцами Св. Ефрем есть по преимуществу молитвенник. Душа его ни одного Божественнаго предмета не могл

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *