Акафист молитва

При чтении акафиста или канона келейно (дома) используется обычное начало и окончание молитв. Такое же привычное начало и окончание есть в утренних молитвах. Поэтому, если акафист или канон читается в соединении с утренним или вечерним правилом, читать еще и приведенные ниже молитвы не нужно. Акафист или канон читается в таком случае после утренних или вечерних молитв, перед окончанием молитв, т.е. перед молитвой «Достойно есть».

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читаем: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т даровав» (трижды). От Вознесения до Троицы ее не читаем вообще.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды). Сла́ва, и ны́не:

Вместо «Слава, и ныне:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Вместо «Слава:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху». Вместо «И ныне:» читается «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

1Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. 2И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. 3Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. 4Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. 5И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. 6И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. 7И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. 8И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. 9Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 10Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. 11Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, 12и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Здесь читаем акафист или канон.

Общепринятые сокращения. Вместо надписи «Слава:» или «Троичен:», читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху». Вместо надписи «И ныне:» или «Богородичен:» читается «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Вместо «Сла́ва, и ны́не:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Замечание по чтению канона. Ирмос на богослужении поется на глас канона. Если нет возможности петь, его можно прочесть. Каждая песнь состоит из тропарей. Перед чтением каждого тропаря добавляется припев. Праздникам: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́. Богородице: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с. Святым: Святи́телю о́тче на́ш Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с; Преподо́бне о́тче на́ш Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с; Свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Ксе́ние, моли́ Бо́га о на́с. Если перед тропарем стоит обозначение «Слава:» или «Троичен:», то тропарь посвящен Господу и вместо припева читается «Слава:» (см. общепринятые сокращения). Если тропарь надписан «И ныне:» или «Богородичен:», то он посвящен Пресвятой Богородице и также читается без припева. Если в песни нет троична, а только богородичен, перед ним читается «Сла́ва, и ны́не:». Если нет и богородична (в канонах Пресвятой Богородице), то «Сла́ва, и ны́не:» читается после всех тропарей. В восьмой песне вместо «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху» читается «Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха Го́спода». После 3-й и 6-й песни (при домашнем чтении) читается трижды «Го́споди, поми́луй».

Представленные на Акафистнике каноны предназначены, в первую очередь, для домашнего чтения и содержат некоторые упрощения (убраны подобны, катавасии, номера гласов, повторения тропарей и т.п.). Тексты для богослужения доступны в «зеленых» и «коричневых» минеях.

Замечание по чтению акафиста (помещено в каждом акафисте после 13-го кондака). Первые 12 кондаков и икосов прочитываются обычно. Кондак 13-й прочитывается три раза с поклонами. После этого читается 1-й икос, который находится в начале акафиста, сразу за 1-м кондаком. Затем прочитывается и 1-й кондак. После него читаются молитвы, расположенные в конце акафиста.

Соединение двух и более канонов. Соединение канонов производится согласно Типикону или богослужебным указаниям. Если у вас нет под рукой этих книг или вы не знаете, как ими пользоваться, можно действовать по упрощенной схеме. Первыми читаются каноны ко Господу и праздникам. Вторыми — Пресвятой Богородице. Третьими — святителям, преподобным, мученикам, праведникам и другим святым. В начале каждой песни читается ирмос первого канона, потом по очереди все его тропари с припевами, потом тропари очередной песни второго канона и т.д.

Соединение канона с акафистом (если канон и акафист одному и тому же празднику, или иконе Пресвятой Богородицы, или святому). Акафист читается после 6-й песни канона вместо кондака и икоса, которые приведены в каноне.

Окончание молитв

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем (поклон).

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

В данной статье мы узнаем, что такое ссылки и почему они важны.

Предварительно:

Вы должны знать как работает интернет и иметь представление о разнице между веб-страницей, веб-сайтом, веб-сервером и поисковой системой.

Цель:

Изучить, что такое веб-ссылки и почему они важны.

Коротко

Гиперссылки, в народе ссылки, являются фундаментальной основой Веба. Чтобы объяснить, что такое ссылки, мы должны обратиться к основам Веб-архитектуры.

В 1989 году Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee), создатель Веба, говорил о трёх китах, на которых стоит Веб:

  1. URL, система адресов, которая отслеживает веб-документы.
  2. HTTP, транспортный протокол, помогающий найти документы по заданным URL
  3. HTML, формат документа, позволяющий встраивать гиперссылки

Как вы видите, все в Вебе крутится вокруг документов и способах обеспечения доступа к ним. Первоначальная цель Веба заключалась в предоставлении легкого инструмента доступа к текстовым документам, их чтения и навигации по ним. С тех пор Веб эволюционировал в инструмент обеспечения доступа к изображениям, видео и бинарным данным, но все эти улучшения врядли были бы возможны без тех самых трёх китов, о которых говорил Тим.

До Веба было весьма сложно получить доступ к документам и перемещаться от одного к другому. Став понятными для пользователя, URL’ы уже сделали жизнь гораздо проще, но нам довольно сложно было печатать длинный URL каждый раз, когда мы хотели получить документ. Вот тут то гиперссылки и совершили революцию. Ссылка может связать любой текст с URL, так что пользователь может моментально достигнуть цели всего лишь активируя ссылку.

По умолчанию голубого цвета и подчёркнутые, ссылки выделяются из общего текста. Кликните на ссылку, чтобы активировать ее, или, если вы используете клавиатуру, перейдите на ссылку при помощи Tab и нажмите Enter.

Ссылки стали прорывом, который сделал Веб таким полезным и популярным. В остальной части этой статьи мы обсудим различные типы ссылок и их важность в современном Веб-дизайне.

Активно изучаем

В данном разделе нет контента. Please, consider contributing.

Глубокое погружение

Как мы определили, ссылка — это строка, которая связана с URL. Мы используем ссылки, чтобы с легкостью перепрыгивать с одного документа на другой. Здесь существуют некоторые нюансы, которые важно рассмотреть:

Типы ссылок

Внутренняя ссылка Ссылка между двумя веб-страницами, принадлежащими к одному веб-сайту. Без внутренных ссылок нет такого понятия как веб-сайт (конечно, если это не одностраничный сайт). Внешняя ссылка Ссылка с вашей веб-страницы на чью-либо другую веб-страницу. Без внешних ссылок не будет Веба, так как Веб — это сеть веб-страниц. Используйте внешние ссылки для того, чтобы предоставить информацию помимо той, что вы поддерживаете на вашем сайте. Входящие ссылки Ссылка с чьей-либо веб-страницы на ваш сайт. Это внешняя ссылка наоборот. Имейте в виду, что вам не обязательно отвечать тем же кому-то, кто ссылается на ваш сайт.

Когда вы создаёте веб-сайт, фокусируйтесь на внутренних ссылках, так как они делают ваш сайт возможным и удобным для использования. Найдите нужный баланс между большим и недостаточным количеством ссылок. Мы поговорим о дизайне навигации сайта в другой статье, но в качестве правила, каждый раз когда вы создаете веб-страницу, убедитесь, что хотя бы одна из ваших страниц ссылается на неё. С другой стороны, если на вашем сайте более чем десять страниц, добиваться того, чтобы каждая страница ссылалась друг на друга, может быть весьма контрпродуктивно.

Когда вы начинаете, вам не имеет смысла сильно волноваться о наличии внешних и входящих ссылок, но они важны, если вы хотите, чтобы поисковые системы находили ваш сайт. (См. более детальное объяснение ниже.)

Якоря (Anchors)

В большинстве случаев ссылки связывают две страницы вместе. Якоря (Anchors) же связывают две области одного документа. Когда вы следуете по ссылке указывающей на якорь, ваш браузер переходит с одной части текущего документа на другую, вместо загрузки нового документа. Хотя вы создаёте и используете якоря точно так же, как любые другие ссылки.

Ссылки и поисковые системы

Ссылки важны как для ваших пользователей, так и для поисковых систем. Каждый раз когда поисковые движки проверяют страницу, они индексируют сайт следуя по доступным ссылкам. Поисковые движки не только следуют по ссылкам, чтобы обнаружить разные страницы сайта, но также используют текст ссылки, чтобы определить поисковый запрос, который позволит найти страницу.

Итак, ссылки влияют на готовность поисковых систем сослаться на ваш сайт. Проблема в том, что активность поисковых систем сложно оценить. Компании обычно хотят, чтобы их сайты выводились первыми в результатах поиска, и многочисленные поиски решений дают нам понять, по крайней мере, следующее:

  • Текст ссылки влияет на то, какой поисковый запрос выдаст URL.
  • Чем больше существует входящих ссылок на сайт, тем выше он будет в результатах поиска.
  • Внешние ссылки влияют на оценку и сайта источника, и сайта, на который они ссылаются, но в какой степени, — не известно.

Следующие шаги

Так что теперь, конечно, Вы захотите создать несколько веб-страниц со ссылками!

  • Чтобы получить более теоретическое обоснование, узнайте об URL-адресах и их структуре, поскольку каждая ссылка указывает на URL-адрес.
  • Хотите что-нибудь более практичное? В статье Создание гиперссылок нашего модуля Введение в HTML подробно объясняется, как реализовывать ссылки.
  • Приступите к изучению HTML. Научитесь создавать HTML-документы и связывать их между собой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *