Молитва православного воина

 • Молитва воина ко Господу
 • Молитва о воинах ко Господу
 • Молитва великомученика Феодора Стратилата
 • Молитва мученика Евтропия Воина в ранах и страданиях
 • Молитвы святым
  • Архистратигу Божию Михаилу
  • Великомученику Георгию Победоносцу
  • Благоверным князьям страстотерпцам Борису и Глебу
  • Благоверному князю Димитрию Донскому

Молитва воина ко Господу

Аудио:

Спаси́телю мой! Ты положи́л еси́ ду́шу Свою́, во е́же спасти́ нас, Ты запове́дал еси́ и нам полага́ти ду́ши своя́ за дру́ги и за бли́жних на́ших. Те́мже ра́достно иду́ аз испо́лнити святу́ю во́лю Твою́ и положи́ти жизнь свою́ за Оте́чество. Вооружи́ мя кре́постию и му́жеством на одоле́ние враго́в, да́руй ми ве́ру тве́рдую и упова́ние, я́ко не умру́, но жив бу́ду во Ца́рствии Твое́м. Ами́нь.

* * *

Молитва о воинах ко Господу

Аудио:

Го́споди Бо́же наш, послу́шавый Моисе́я, просте́рша к Тебе́ ру́це, и лю́ди Изра́илевы укрепи́вый на Амали́ка, ополчи́вый Иису́са Нави́на на брань и повеле́вый со́лнцу ста́ти: Ты и ны́не, Влады́ко Го́споди, услы́ши нас, моля́щихся Тебе́. Укрепи́ си́лою Твое́ю страну́ на́шу и во́инство ея́, бра́ни умири́ и мир утверди́. Посли́, Го́споди, неви́димо десни́цу Твою́, рабы́ Твоя́ заступа́ющую во всех; а и́мже суди́л еси́ положи́ти на бра́ни ду́ши своя́ за ве́ру и Оте́чество, прости́ согреше́ния их и в день пра́веднаго воздая́ния Твоего́ возда́й венцы́ нетле́ния: я́ко Твоя́ держа́ва, Ца́рство и си́ла, от Тебе́ по́мощь вси прие́млем, на Тя упова́ем, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва великомученика Феодора Стратилата

Аудио:

Го́споди Бо́же Всеси́льный, всех упова́ющих на ми́лость Твою́ не оставля́яй, но защища́яй их! Бу́ди мне ми́лостив и соблюди́ мя от пре́лести вра́жия Твои́м защище́нием, да не паду́ пред сопроти́вники мои́ми и да не пора́дуется враг мой о мне. Предста́ни мне, Спаси́телю мой, в по́двизе сем за и́мя Твое́ свято́е. Ты мя укрепи́ и утверди́ и пода́ждь си́лу ста́ти му́жественно за Тя до кро́ве и положи́ти ду́шу мою́ по любви́ к Тебе́, я́коже и Ты, возлюби́в нас, положи́л еси́ на Кресте́ ду́шу Свою́ за ны. Ами́нь.

* * *

Молитва мученика Евтропия Воина в ранах и страданиях

Аудио:

Бо́же Вседержи́телю, Благи́й и Ми́лостивый, Помо́щниче во у́зах и Пода́телю му́жественнаго терпе́ния в му́ках! Даждь нам терпе́ние в ра́нах сих и прииди́ на по́мощь к нам, я́коже к рабу́ Твоему́ му́ченику Фео́дору прише́л еси́ и помо́гл ему́, и всеси́льною Твое́ю по́мощию яви́ всем, я́ко мы вои́стину Тя еди́наго и́мамы Го́спода Спа́са и Тебе́ Еди́ному покланя́емся, сла́вяще Тя со Отце́м и Святы́м Ду́хом во ве́ки. Ами́нь.

* * *

Молитвы святым

Архистратигу Божию Михаилу

Аудио:

Святы́й и вели́кий Архистрати́же Бо́жий Михаи́ле, низпрове́ргий с Небеса́ диа́вола и во́инство его́! К тебе́ прибега́ем с ве́рою и тебе́ мо́лимся с любо́вию, бу́ди щит несокруши́м и забра́ло тве́рдо Свято́й Це́ркви и правосла́вному Оте́честву на́шему, огражда́я их молниено́сным мече́м твои́м от всех враг ви́димых и неви́димых. Бу́ди Ангел Храни́тель, прему́др советода́тель и споспе́шник предводи́телем на́шим. Бу́ди вождь непобеди́м христолюби́вому во́инству на́шему, венча́я его́ сла́вою и побе́дами над супоста́ты, да позна́ют вси, противля́ющиися нам, я́ко с на́ми Бог и святи́и Ангели Его́. Ами́нь.

* * *

Великомученику Георгию Победоносцу

Аудио:

О, всехва́льный, святы́й великому́чениче и чудотво́рче Гео́ргие! Умоли́ Человеколю́бца Бо́га, ско́рый помо́щниче всех призыва́ющих тя, да не осу́дит нас, гре́шных, по беззако́нием на́шим, но да сотвори́т с на́ми по вели́цей Свое́й ми́лости и пода́ст правосла́вному Оте́честву на́шему и всему́ боголюби́вому во́инству на супоста́ты одоле́ние; да укрепи́т госуда́рство Росси́йское непременя́емым ми́ром и благоволе́нием; изря́днее же да огради́т нас святы́х Ангел Свои́х ополче́нием, во е́же изба́витися нам, по исхо́де на́шем из жития́ сего́, от ко́зней лука́ваго и тя́жких возду́шных мыта́рств его́ и неосужде́нным предста́ти Престо́лу Го́спода сла́вы. Ами́нь.

* * *

Благоверным князьям страстотерпцам Борису и Глебу

Аудио:

О, дво́ице свяще́нная, святи́и страстоте́рпцы Бори́се и Гле́бе, от ю́ности Христу́ ве́рою чи́стою и любо́вию послужи́вшии, и кровьми́ свои́ми, я́ко багряни́цею, украси́вшиися, и ны́не со Христо́м ца́рствующии! Бу́дите нам те́плии засту́пницы, огради́те всех нас от вся́кия ско́рби, озлобле́ния и внеза́пныя сме́рти. Мо́лим вас, христолюби́вии страстоте́рпцы, споспешеству́йте держа́ве Росси́йстей в побе́де на сопроти́вныя, я́коже не́когда благове́рному кня́зю Алекса́ндру Не́вскому, да несу́т росси́йстии во́ини страх враго́м и мир земли́ на́шей, да ти́хое житие́ поживу́т лю́дие во вся́ком благоче́стии и прославля́ют Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

* * *

Благоверному князю Димитрию Донскому

Аудио:

О, святы́й благове́рный вели́кий кня́же Дими́трие! Аще и не мно́зи бы́ша дни́е земна́го жития́ твоего́, оба́че вели́к жре́бий прия́л еси́ от Соде́теля всех Го́спода, е́же просла́витися в земли́ Росси́йстей и блаже́нство ве́чное на Небесе́х получи́ти. Услы́ши нас, моли́твенниче те́плый, предста́телю наш пред Го́сподем неусы́пный! Во дни ми́ра и в годи́ну нестрое́ний не оста́ви нас попече́нием твои́м. Научи́ ны поко́рны бы́ти Боже́ственному Промышле́нию, вся в житий на́шем ко бла́гу направля́ющему. Оте́чество на́ше моли́твами твои́ми от наше́ствий вра́жиих, раздо́ров и нестрое́ний защити́ и укрепи́ те́плым твои́м предста́тельством, да зна́менается на нас свет Лица́ Бо́жия, и тем наставля́еми, дости́гнем Ца́рства Пра́вды Христо́вы, неконча́емаго и ве́чнаго. Ами́нь.

Пресвятая Богородице, спаси нас!
Святый Архистратиже Михаиле, споборствуй нам!
Святый Ангеле хранителю, не отступи от мене!
Вси святии, молите Бога о нас!

Молитва вторая св. мученика Феодора Стратилата

Господи Боже всесильный, всех уповающих на милость Твою не оставляяй, но защищаяй их! Буди мне милостив и соблюди мя от прелести вражия Твоим защищением, да не паду пред сопротивниками моими, и да не порадуется враг мой о мне. Предстани мне, Спасителю мой, в подвиге сем за имя Твое святое. Ты мя укрепи и утверди и подаждь силу стати мужественно за Тя до крове и положити душу мою по любви к Тебе, якоже и Ты, возлюбив нас, положил еси на Кресте душу Свою за нас. Аминь.

Молитва третья св. Архистратигу Божию Архангелу Михаилу

Святый и великий Архистратиже Божий Михаиле, ниспровергий с небесе диавола и воинство его! К тебе с верою прибегаем и тебе с любовию молимся, буди щит несокрушим и забрало твердо Святей Церкви и православному Отечествию нашему, ограждая их молниеносным мечем твоим от всех враг видимых и невидимых. Буди Ангел хранитель, наставник премудр и споспешник предводителем нашим. Буди вождь и соратай непобедимь христолюбивому воинству нашему, венчая его славою и победами над супостаты, да познают вси противляющиися нам, яко с нами Бог и святии Ангелы Его. Аминь.

Молитва четвертая Небесным Силам
Тропарь, глас 4

Небесных воинств Архистратизи, молим вас присно мы недостойнии, да вашими молитвами оградите нас кровом крил невещественныя вашея славы; сохраняюще нас, припадающих прилежно и вопиющих: от бед избавите нас, яко чиноначальницы вышних Сил.

Кондак, глас 2

Архистратизи Божии, служителие Божественныя славы, Ангелов начальницы и человеков наставницы, полезное нам просите и велию милость, яко Безплотных Архистратизи.

Молитва перед сражением

Спаситель мой! Ты положил за нас душу Свою, дабы спасти нас; Ты заповедал и нам полагать души свои за други наша и за ближних наших. Радостно иду я исполнити святую волю Твою и положити жизнь свою за Царя и Отечество. Вооружи мя крепостию и мужеством на одоление врагов наших, и даруй ми умрети с твердою верою и надеждою вечной блаженной жизни во Царствии Твоем.

Молитва Кресту Господню

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата. О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

Молитва против супостатов

Господи Боже наш, послушавый Моисея, простерша к Тебе руце, и люди Израелевы укрепивый на Амалика, ополчивый Иисуса Навина на брань и повелевый солнцу стати: Ты и ныне, Владыко Господи, услыши нас, молящихся Тебе. Посли, Господи, невидимо десницу Твою, рабы Твоя заступающую во всех, а имже судил еси положити на брани души своя за веру, царя и Отечество, тем прости согрешения их, и в день праведнаго воздания Твоего воздай венцы нетления: яко Твоя Держава, Царство и Сила, от Тебе помощь вси приемлем, на Тя уповаем, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *