Молитвы на польском языке

Молитва «Отче наш» на польском языке

niech się święci imię Twoje!

Niech przyjdzie królestwo Twoje;

niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;

i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!

Albowiem Twoje jest

i chwała na wieki wieków.

Óйче наш, ктóрый йéстещ в нéбе,

них щи свíнчи и́ме Твóе!

них пщи́йдже кролéство Твóе;

них Твóя вóла спéвниа щи на жéми, так як и в нéби.

Хлéба нашéго повшеднéго дай нам джи́щай;

и пшéбач нам нáше ви́нэ, як и мы пшебачáмэ тым, ктóже пшéчив нам завини́ли;

и ни дóпушч, áбишми улéгли поку́ще, áле нас загóвай од злéго!

Альбóвием Тво́е йе́ст

и хвáва на вéки вéков.

nih shi svínchi ímie Tvóye!

nih pshíydzhye kroléstvo Tvóye;

nih Tvóya vóla spévnia shi na zhiémi, tak yak i v niébi.

Hléba nashégo povshedniégo day nam dzhíshay;

i pshébach nam náshe wíne, yak i mi pshebacháme tim, któzhe pshéchiv nam zaviníli;

i ni dópushch, ábishmi ulégli pokúshe, ále nas zaghóvay od zlégo!

>Молитвы

Для священнослужителей

>Богослужения

Доп. богослужения

акафисты, каноны, молебны

литании, процессии

>Музыка

Песенник (ноты, midi)

Библиотека

Каталог ссылок

 1. Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego
 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym

„Jezus wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: Oto Człowiek” ( J 19,5 )

„Była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali” ( Mk 15,25)

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

w sercach ludzkich wspominających moc Boga.” (Jdt 13,18b-19)

 • Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi

  „Wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12,1)

  „Zamieszkałam na wysokościach, a tron mój na słupie obłoku” ( Syr 24,4)

  „Kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana” ( Prz 8,36)

  Najpierw, jak na początku każdej modlitwy, robimy znak krzyża świętego: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Potem:

  Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

  Na pierwszym paciorku:

  Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

  Na kolejnych trzech paciorkach:

  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

  – Który niech w nas wzmacnia nadzieję;

  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

  Modlitwa fatimska: Panie Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, doprowadź do nieba wszystkie dusze, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twego miłosierdzia.

  Tajemnice bolesne rozważamy we wtorki i piątki.

  Tajemnice chwalebne rozważamy w niedziele, środy i soboty. Oczywiście, nie wystarczy opanować techniki modlitwy różańcowej, trzeba włożyć do niej swoją wiarę, nadzieję i miłość.

  Молитва католиков на польском

  Ojcze nasz , ktorys jest w Niebie , swiec sie imie

  Twoje,przyjdz KrolestwoTwoje , badz wola Twoja , jako w

  Niebie , tak i na ziemi .

  Chleba naszego ,powszedniego Daj nam dzisiaj i Odpusc nam

  nasze winy,jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie

  wodz nas na pokuszenie , ale nas Zbaw od zlego . Amen .

  Zdrowas Maryjo , laski pelna , Pan z Toba , blogoslawionas

  Ty miedzy niewiastami i blogoslawiony owoc zywota

  Twojego Jezus . Swieta Maryjo

  Matko Boza , modl sie za nami grzesznymi , teraz i w godzine

  smierci naszej . Amen .

  Wszechmogacy wieczny Boze , na Twoich postanowieniach

  wszystko sie opiera; wejrzyj laskawie na nasze prosby i w

  swojej dobroci racz zachowac wybranego dla nas Papieza ,

  aby lud Chrzescijanski , ktory od

  Ciebie otrzymuje przewodnikow , pod zwierzchnictwem

  Pasterza wzrastal w zaslugach swojej wiary . Przez Chrystusa ,

  Pana naszego . Amen .

  Za niewierzacych w Chrystusa

  Wszechmogacy ,wieczny Boze ,ktory oddales wszystkie

  narody swojemu umilowanemu Synowi , przylacz do swego

  Kosciola rodziny wszystkich

  ludow , aby szukajac swiatla prawdy , zdolaly dojsc do ciebie,

  prawdziwego i jedynego Boga . Przez Chrystusa ,

  Pana naszego . Amen

  Modlitwa o madrosc

  Boze ojcow i Panie milosierdzia , ktorys wszystko uczynil

  swym slowem i w madrosci swojej stworzyles czlowieka , daj

  mi madrosc , co z Toba tron dzieli . Wyslij ja z niebios

  swietych , zeslij od tronu swej chwaly , by bedac przy mnie ,

  pracowala ze mna , i zebym poznal , co jest Tobie mile.

  Ona bowiem wie i zrozumie wszystko , bedzie mi madrze

  Основные католические молитвы на каждый день

  W. I poczęła z Ducha Świętego.

  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

  P. Oto ja służebnica Pańska.

  W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

  P. A Słowo stało się ciałem.

  W. I mieszkało między nami.

  P. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  P. Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego.

  P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

  W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

  P. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

  W. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

  P. Niech odpoczywają w pokoju.

  Bo Ten, któregoś nosiła. Alleluja.

  Zmartwychwstał, jak powiedział. Alleluja.

  Módl się za nami do Boga. Alleluja.

  P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo. Alleluja.

  W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.

  Все. И поченла з Духа Швентего.

  Здроваш Марыйо, ласки пелна, Пан з Тобоу, блогославёнаш Ты мендзы невястами и блогославёны овоц живота Твоего, Езус. Швента Марыйо, Матко Божа, мудль щен за нами гжешными тэраз и в годзинэу шмерчи нашей. Амен.

  Свящ. Ото я служебница Паньска.

  Все. Нех ми щен стане ведлуг слова Твего.

  Свящ. А Слово стало щен чалэм.

  Все. И мешкало мендзы нами.

  Свящ. Мудль щен за нами, швента Божа Родзичелько.

  Все. Абышмы щен стали годными обетниц Хрыстусовых.

  Свящ. Мудльмы щен: Ласкэн Твоён, прощимы Чен, Пане, рач вляч в серца наше, абышмы, ктужи за звястованем анельским Вчелене Хрыстуса, Сына Твего, познали, пшез мэнкэу Его и кшиж до хвалы змартвыхвстаня были допровадзэни. Пшез Хрыстуса, Пана нашего.

  Свящ. Хвала Ойцу и Сынови, и Духови Швентему.

  Все. Як была на почонтку, тэраз и завше, и на веки векув. Амен.

  Свящ. Вечны одпочинэк рач им дач, Пане.

  Все. А швятлошч векуиста нехай им швечи.

  Свящ. Нех одпочиваён в покою.

  Бо Тен, ктурегош нощила. Аллелюя.

  Змартвыхвстал, як поведзял. Аллелюя.

  Мудль щен за нами до Бога. Аллелюя.

  Свящ. Радуй щен и весэль, Панно Марыйо. Аллелюя.

  Все. Бо змартвыхвстал Пан правдзиве. Аллелюя.

  Все. И зачала с Духа Святого.

  Будь здорова Мария, милости полная, Господь с Тобой, благословёна Ты между невестами и благословенный плод жития Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нами грешными сейчас и в час смерти нашей. Аминь.

  Свящ. Вот я – прислуга Господня.

  Все. Пусть мне станет согласно слову Твоему.

  Будь здорова Мария.

  Свящ. И Слово стало телом.

  Все. И жило между нас.

  Будь здорова Мария.

  Свящ. Молись за нас, святая Божия Родительница.

  Все. Чтобы мы стали достойными обещаний Христуса.

  Свящ. Помолимся: Милость Твою, просим Тебя, Господи, изволь влить в сердца наши, чтобы, которые за благовещением ангельским Воплощение Христуса, Сына Твоего, узнали, через мучение Его и крест до славы воскресения были доведены. Через Христуса, Господа нашего.

  Свящ. Слава Отцу и Сыну, и Духу Святому.

  Все. Как была в начале, сейчас и всегда, и на веки веков. Аминь.

  Свящ. Вечный покой соблаговоли им дать, Господи.

  Все. И сияние вечное пусть им светит.

  Свящ. Пусть отдыхают в мире.

  Потому что Тот, которого носила. Аллилуйя.

  Воскрес, как говорил. Аллилуйя.

  Молись за нас до Бога. Аллилуйя.

  Свящ. Радуйся и веселись, Невеста Мария. Аллилуйя.

  Все. Потому что воскрес Господь по-настоящему. Аллилуйя.

  Польский центр в Нальчике

  Другие важные – это: Всех святых (Wszystkich Swietych) 1 XI, Новый год (Nowy Rok), Три короля (Trzech Kroli) 6 I, Пепельная среда (Sroda Popielcowa) (отсчитывается от пасхи), Великая неделя (Wielki Tydzien) (отсчитывется от пасхи), Вознесение (Wniebowstapienie), Божей Матери Королевы Польской (Matki Boskiej Krolowej Polski) 3 III, Тела Господнего (Boze Ciaіo), Божей Матери (MB Zielnej) 15 VIII.

  Также в каждом костёле отмечается “Odpust”. Это праздник покровителя костёла.

  Matka Boska Częstochowska

  В Россию чудотворный образ с великой честью был принесен основателем города Львова (Лемберга – 1268 – 1270), галицко-волынским князем Львом Даниловичем, и помещен в Бельзском замке под ведением православного духовенства.

  Впоследствии, при завоевании Западной Украины поляками, чудотворная икона досталась польскому правителю князю Владиславу Опольскому. Татары, вторгнувшись в пределы России, осадили замок Бельз. Уповая на помощь Матери Божией, князь Владислав вынес святыню из церкви и поставил на городской стене. Пронзенный вражеской стрелой, чудотворный образ сохранил навсегда следы истекшей крови. Спустившаяся тогда на татарское войско вредоносная мгла заставила их снять осаду замка и удалиться в свои пределы. Заступница Небесная в сонном видении повелела князю перенести чудотворную икону на Ясную гору Ченстоховскую. Основав в 1352 году монастырь на Ясной горе – (горе “свидения” – так ее называли за множество происходивших там чудес), князь Владислав перенес в него чудотворную святыню, вверив ее на хранение монахам Паулинского ордена. Через несколько лет обитель была ограблена гуситами. Лишив ее всех сокровищ, они хотели похитить и чудотворный образ, но невидимая сила удерживала коней, и возок со святыней не тронулся с места. В ярости один из грабителей сбросил святую икону на землю, а другой ударил мечом по лику. Тут же справедливая кара постигла всех: первого разорвало на части, у второго отсохла рука, остальные упали замертво или поражены были слепотою.

  В середине XVII века шведский король Карл Х Густав, взяв Варшаву и Краков, потерпел поражение под Ченстоховским монастырем на Ясной горе. Помощь и заступление Царицы Небесной ободрили поляков, а король Ян Казимир, возвратясь во Львов, обнародовал манифест, по которому поручал свое государство покровительству Божией Матери, называя Ченстоховский Ее образ “Польской Королевой”. Война со шведами в 1656 году закончилась для Польши успешно.

  Множество чудес от Ченстоховского чудотворного образа было засвидетельствовано в особой книге, хранящейся в храме Ченстоховского монастыря. С этой иконы сделано было много списков как для католических, так и для православных храмов.

  Проводится вскоре после рождения ребёнка, и заключается в погружении того в святую воду (либо обливание, либо окропление).

  Проводится обычно накануне принятия первого причастия.

  В современной Польше дети принимают первое причастие будучи во втором классе школы (в некоторых приходах в 3-ем классе), обычно в конце весны – начале лета. Считается, что после принятия первого причастия ребёнок становится полноправным католиком, и с этого времени обязан свято соблюдать все заповеди, и каждое воскресенье посещать костел.

  С момента принятия первого причастия ребёнок может причащаться на каждой службе.

  Иногда его путают со здачей школьного предмета “Религия”, но это разные вещи. По школьному курсу “религии” не сдаются экзамены, и сам курс читается достаточно вольно.

  На экзамен выносится около 200 вопросов на знание религии, и каждый должен уметь отвечать на любой из них.

  Сдаётся экзамен обычно совместно всеми учениками класса. По окончании этого экзамена ксёндз освещает класс знаком креста. Экзамен подтверждает, что ребята за время обучения стали настоящие католики, знающими свою веру.

  Kapelane. Принятие в священнники. (Только для решивших стать священниками, тогда нет венчания.)

  А вот обручение – это уже не канцелярская формальность, а католический обряд, скрепляющий брачный союз. Он и является главным для молодых. Соответственно, на венчание и собираются гости. А потом – свадебные гуляния.

  В молитвах человек напрямую общается с Богом. Настоящим католикам полагается молится, как минимум два раза в день: утром и вечером. В идеале молитву нужно произносить стоя на коленях, но многие читают её лёжа в постели (в конце концов, важен сам факт молитвы, а не внешние атрибуты). Дети же обычно перед сном честно становятся на колени и добросовестно проговаривают нужный текст.

  Читать молитву перед принятием пищи не обязательно. Эта обязанность сохранилась лишь у священнослужителей.

  Костёл является лишь посредником между человеком и Богом. Во время же молитв человек обращается к Богу напрямую.

  Возникает резонный вопрос: если возможно прямое общение, зачем нужен костёл. Ответом на этот вопрос является одна из заповедей.

  В основе христианской религии, как известно, лежат 10 заповедей. И 3-я из них гласит: «Чти святые дни». В католицизме эта заповедь трактуется как обязанность посещения костела в воскресные дни. Ведь именно поэтому этот день освобождает человека от тяжёлой будничной работы и даёт время на духовное совершенствование.

  Помимо 10 христианских заповедей существуют также 5 костёльных, одна из которых гласит «Чти святые дни и устанавливаемые костелом праздники». Т.е. помимо воскресных дней следует посещать костел и в дни церковных праздников, а также соблюдать посты.

  Впрочем, за тяжкие грехи священник может наложить наказание (pokuta). Например, несколько раз прочитать определённую молитву, или такое наказание, как «подумать о своём грехе». Для верующего человека, осознающего свой грех, это гораздо более сильное наказание, чем что-либо другое.

  Za niewierzacych w Chrystusa

  Modlitwa o madrosc

  Twoje,przyjdz KrolestwoTwoje , badz wola Twoja , jako w

  Niebie , tak i na ziemi .

  Chleba naszego,powszedniego Daj nam dzisiaj i Odpusc nam

  nasze winy,jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie

  wodz nas na pokuszenie , ale nas Zbaw od zlego . Amen .

  Ty miedzy niewiastami i blogoslawiony owoc zywota

  Twojego Jezus . Swieta Maryjo

  Matko Boza , modl sie za nami grzesznymi , teraz i w godzine

  smierci naszej . Amen .

  wszystko sie opiera; wejrzyj laskawie na nasze prosby i w

  swojej dobroci racz zachowac wybranego dla nas Papieza ,

  aby lud Chrzescijanski , ktory od

  Ciebie otrzymuje przewodnikow , pod zwierzchnictwem

  Pasterza wzrastal w zaslugach swojej wiary . Przez Chrystusa ,

  Pana naszego . Amen .

  narody swojemu umilowanemu Synowi , przylacz do swego

  Kosciola rodziny wszystkich

  ludow , aby szukajac swiatla prawdy , zdolaly dojsc do ciebie,

  prawdziwego i jedynego Boga . Przez Chrystusa ,

  Pana naszego . Amen

  Modlitwa o madrosc

  swym slowem i w madrosci swojej stworzyles czlowieka , daj

  mi madrosc , co z Toba tron dzieli . Wyslij ja z niebios

  swietych , zeslij od tronu swej chwaly , by bedac przy mnie ,

  pracowala ze mna , i zebym poznal , co jest Tobie mile.

  Ona bowiem wie i zrozumie wszystko , bedzie mi madrze

  przewodzic w mych czynach

  i ustrzeze mnie w chwale swojej . Amen

  Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика): Приход Святого Иосифа

  РЕЛИГИЯ В ПОЛЬШЕ

  В школах давно существует такой предмет как “Религия”, где детей учат основам католической веры. Впрочем, дети относящиеся к другим религиозным концессиям, могут не посещать эти уроки.

  Нельзя сказать, что абсолютно все в Польше верующие, но в общей массе на сегодняшний день поляки – одна из самых набожных наций в мире.

 • Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *