Молитвы за роженицу

Содержание

Бо́жией Ма́тери в че́сть Ея́ ико́ны «В ро́дах Помо́щница»

О Пресвята́я Богоро́дице, Ма́ти на́ша милосе́рдная! Яви́ на на́с, в печа́ли су́щих и во гресе́х всегда́ пребыва́ющих рабе́х Твои́х (имена́), ми́лость Свою́ и не пре́зри на́с, многогре́шных рабо́в Свои́х.

К Тебе́ прибега́ем, Пресвята́я Богоро́дице, мно́гое мно́жество сознавая прегреше́ний на́ших и мо́лимтися: посети́ немощству́ющыя на́ши души́ и испроси́ у возлю́бленнаго Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего да́ти на́м, раба́м Твои́м (имена́), проще́ние. Еди́на Пречи́стая и Благослове́нная, все́ упова́ние на́ше на Тя́ возлага́ем: Премилосе́рдная Ма́ти Бо́жия, сохрани́ на́с под покро́вом Свои́м.

Бо́жией Ма́тери в че́сть Ея́ ико́ны «Цели́тельница»

Приими́, о всеблагослове́нная и всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с недосто́йных ра́б Твои́х. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очишаеши и ма́лыя де́ти ми́луеши: еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему.

О всепе́тая Ма́ти, пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных рабе́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́ и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве пресла́вней и непоро́чней, ны́не и во ве́ки веко́в.

О Всепе́тая Ма́ти Сладча́йшаго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, ми́лостивно приими́ сие́ ма́лое моле́ние на́ше, изба́ви на́с от вся́кия напа́сти, боле́зни и внеза́пныя сме́рти и сподо́би на́с насле́дниками бы́ти Ца́рствия Небе́снаго и со все́ми святы́ми воспева́ти Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему: Аллилу́иа.

О Пресвята́я Госпоже́ Цари́це Богоро́дице, Вы́сшая все́х небе́сных си́л и Святе́йшая все́х святы́х. Припа́даем и покланя́емся Тебе́ и усе́рдно мо́лим Тя́, Всеси́льную ро́да на́шего Засту́пницу и Помо́щницу, исцели́ на́ша души́ и телеса́, боле́знующия ра́нами грехо́в и страсте́й многоразли́чных, изба́ви на́с от вся́ких напа́стей, бе́д, скорбе́й и ве́чнаго осужде́ния. Сохрани́ от душепа́губных уче́ний и безве́рия, от льсти́вых и на́глых нападе́нии неви́димых враго́в. Пода́ждь на́м христиа́нскую кончи́ну безболе́зненну, ми́рну, непосты́дну, Святы́х Та́йн прича́стну. Сподо́би на́с на нелицеприя́тнем суди́ще Христо́ве ста́ти одесну́ю Всепра́веднаго Судии́ и блаже́нный гла́с Его́ услы́шати: Прииди́те благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное ва́м Ца́рствие от сложе́ния ми́ра. Ами́нь.

Бо́жией Ма́тери в че́сть Ея́ ико́ны «Скоропослу́шница»

О пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода вы́шняго, скоропослу́шная засту́пнице все́х, к Тебе́ с ве́рою прибега́ющих! При́зри с высоты́ небе́снаго вели́чия Твоего́ на непотре́бных ра́б Твои́х (имена́), услы́ши ско́ро смире́нную моли́тву на́с, гре́шных, и принеси́ ю́ к Сы́ну Твоему́, умоли́ Его́, да озари́т мрачные души́ на́ша све́том Боже́ственным благода́ти Своея́ и очи́стит умы́ на́ша от по́мыслов су́етных, да умири́т стра́ждущее се́рдце на́ше и исцели́т ра́ны его́, да вразуми́т ны́ на до́брая дела́ и укрепи́т рабо́тати Ему́ со стра́хом, да прости́т вся́ соде́янная на́ми зла́я, да изба́вит от ве́чныя му́ки и не лиши́т небе́снаго Своего́ ца́рствия. О преблагослове́нная Богоро́дице Скоропослу́шница не пре́зри у́бо на́м, ско́рбным, и не попусти́ поги́бнути на́м в бе́здне грехо́в на́ших, на Тя́ по Бо́зе все́ на́ше упова́ние и наде́жда спасе́ния, и Твоему́ покро́ву и предста́тельству вруча́ем ся́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преблагослове́нная Влады́чице, Присноде́во Богоро́дице, Бо́га Сло́ва па́че вся́каго сло́ва на спасе́ние на́ше ро́ждшая, и благода́ть Его́ преизоби́льно па́че все́х прия́вшая, мо́ре я́вльшаяся Боже́ственных дарова́ний и чуде́с приснотеку́щая река́, излива́ющая бла́гость все́м, с ве́рою к Тебе́ прибега́ющим! Мо́лимся Тебе́, всеще́дрей Ма́тери человеколюби́ваго Влады́ки, удиви́ на на́с пребога́тыя ми́лости Твоя́ и проше́ния на́ша, приноси́мая Тебе́, Скоропослу́шнице, ускори́ испо́лнити все́, е́же на по́льзу во утеше́ние и спасе́ние коему́ждо устроя́ющи. Посети́, Преблага́я, рабы́ Твоя́ (имена́) благода́тию Твое́й, пода́ждь неду́гующим цельбу́ и соверше́нное здра́вие, обурева́емым тишину́, плене́нным свобо́ду, и разли́чными о́бразы стра́ждущих уте́ши. Ма́терним Твои́м дерзнове́нием отвраща́ющи гне́в Бо́жий душе́внаго расслабления, обурева́ния страсте́й и грехопаде́ний свободи́ рабы́ Твоя́, я́ко да непреткнове́нно во вся́ком благоче́стии пожи́вше в се́м ве́це, и в бу́дущем ве́чных бла́г сподо́бимся благода́тию и человеколю́бием Сы́на Твоего́ и Бо́га, Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь

Бо́жией Ма́тери в че́сть Ея́ ико́ны «Сло́во пло́ть бы́сть»

Богоро́дице Де́во, Пренепоро́чная Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, Засту́пнице ро́да христиа́нскаго! Пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю предстоя́ще, отцы́ на́ши моли́ша Тя́, да яви́ши покро́в Тво́й и заступле́ние стране́ приаму́рстей. Те́мже и мы́ ны́не мо́лим Тя́: гра́д на́ш и страну́ сию́ от нахожде́ния иноплеме́нных соблюди́ и от междоусо́бныя бра́ни сохрани́. Да́руй ми́рови ми́р, земли́ плодо́в изоби́лие; сохрани́ во святы́ни па́стырей на́ших, во святы́х хра́мех тружда́ющихся, осени́ вседержа́вным покро́вом Твои́м строи́телей и благотвори́телей и́х. Утверди́ в правове́рии и единомы́слии бра́тии на́ших: заблу́ждших же и отсту́пльших от правосла́вныя ве́ры вразуми́ и соедини́ Святе́й Це́ркви Сы́на Твоего́. Бу́ди все́м притека́ющим к ико́не Твое́й покро́в, утеше́ние и приста́нище от вся́ких зо́л, бе́д и обстоя́ний, Ты́ бо еси́ больны́х исцеле́ние, скорбя́щих утеше́ние, заблу́ждших исправле́ние и вразумле́ние. Приими́ моле́ния на́ша и вознеси́ я́ ко престо́лу Всевы́шняго, я́ко да Твои́м предста́тельством соблюда́еми и покро́вом Твои́м осеня́еми, просла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В тру́дных ро́дах:

Бо́жией Ма́тери в че́сть Ея́ ико́ны «Федоровская»

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице и Присноде́во Мари́е, еди́ная наде́ждо на́м гре́шным, к Тебе́ прибега́ем и Тебе́ мо́лим, я́ко ве́лие и́маши дерзнове́ние пред ро́ждшимся от Тебе́ по пло́ти Го́сподом Бо́гом и Спаси́телем на́шим Иису́сом Христо́м. Не пре́зри сле́з на́ших, не возгнуша́йся воздыха́нии на́ших, не отри́ни ско́рби на́шея, не посрами́ упова́ния на́шего на Тя́, но ма́терними моле́нии Твои́ми умоли́ Го́спода Бо́га, да сподо́бит на́с гре́шных и недосто́йных свободи́тися от грехо́в и страсте́й душе́вных и теле́сных, умре́ти ми́ру и жи́ти Ему́ еди́ному по вся́ дни́ живота́ на́шего.

О Премилосе́рдая Госпоже́, Цари́це, Богоро́дице, приими́ смире́нное моле́ние на́ше и не отри́ни на́с, заступле́ние и прибе́жище на́ше, и не возгнуша́йся на́с недосто́йных, но я́ко милосе́рдая, не преста́ни моля́щи Его́же родила́ еси́, да да́рует проще́ние мно́гих согреше́ний на́ших, да спасе́т на́с и́миже ве́сть судьба́ми. Поми́луй на́с, Влады́чице, поми́луй на́с, не́сть бо на́м спасе́ния от де́л. Те́мже ве́рно вопие́м Ти́: поми́луй рабы́ Твоя́ и непло́дное се́рдце на́ше покажи́ плодоно́сно благи́х де́л. При́зри на на́с недосто́йных, Ты́ бо упова́ние и покро́в на́ш, жи́знь и све́т се́рдцу на́шему. Я́ко невече́рний Све́т от чре́ва Твоего́ воздви́гшая, озари́ ду́шу на́шу, Чи́стая, и отжени́ вся́ку мглу́ се́рдца на́шего. Да́руй на́м умиле́ние, покая́ние и сокруше́ние серде́чное. Сподо́би на́с по вся́ дни́ живота́ на́шего твори́ти во́лю Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего и во все́м благоугожда́ти Ему́ еди́ному. О Богома́ти, не преста́ни моля́щи ро́ждшагося от Тебе́ за ны́ и подава́й на́м ско́рую по́мощь и утеше́ние в ско́рбех и напа́стех и злострада́ниих, изба́ви ны́ от клеветы́ и зло́бы челове́ческия, от вра́г ви́димых и неви́димых и вся́кия ну́жды и печа́ли. Сотвори́ ми́лостива на́м бы́ти Бо́га на́шего, отврати́ гне́в Его́ на ны́ дви́жимый и изба́ви ны́ от належа́щаго и пра́веднаго Его́ преще́ния. О Боголюби́вая Влады́чице, а́нгелов украше́ние, му́чеников сла́во и все́х святы́х ра́досте, с ни́ми моли́ Го́спода, да сподо́бит на́с в покая́нии сконча́ти живота́ на́шего тече́ние. В сме́рти же ча́с, Пресвята́я Де́во, изба́ви на́с от вла́сти бесо́вския и осужде́ния, и отве́та, и стра́шнаго испыта́ния, и мыта́рств го́рьких и огня́ ве́чнаго, да сподо́бльшеся сла́внаго Ца́рствия Бо́жия, велича́ем Тя́ и сла́вим вопло́щшагося от Тебе́ Христа́ Бо́га на́шего, Ему́ же сла́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, Ами́нь.

Бо́жией Ма́тери в че́сть Ея́ ико́ны «При́зри на смире́ние»

О, Пресвята́я Госпоже́, Де́во Богоро́дице, вы́сшая Херуви́м и Честне́йшая Серафи́м, Богоизбра́нная Отрокови́це! При́зри с высоты́ небе́сной ми́лостивым Твои́м о́ком на на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, со умиле́нием и слеза́ми моля́щихся Тебе́; не лиши́ на́с Твоего́ заступле́ния и покро́ва Держа́внаго в стра́нствии се́м земно́м, многоско́рбном и многомятежном. Спаси́ на́с в поги́бели и ско́рби су́щих, воздви́гни из глубины́ грехо́вныя, просвети́ у́м на́ш, омраче́нный страстьми́ и уврачу́й я́звы ду́ш и теле́с на́ших!

О, Всеще́драя Ма́ти Человеколюби́ваго Влады́ки! Удиви́ на на́с пребога́тыя ми́лости Твоя́, укрепи́ немощну́ю во́лю на́шу к де́ланию за́поведей Христо́вых, умягчи́ окамене́лая се́рдца на́ша любо́вию к Бо́гу и бли́жним, да́руй на́м сокруше́ние серде́чное и покая́ние и́стинное, да очи́стившеся от скве́рны грехо́вныя, сподо́бимся ми́рныя христиа́нския кончи́ны и до́браго отве́та на Стра́шнем и нелицеприя́тнем Суде́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Ду́хом, подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к 13

О, Всепе́тая Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, неисчерпа́емое мо́ре Боже́ственных даро́в, Ты́ еси́, Всесвята́я Де́во! Я́ко светопода́тельную лампа́ду, еле́ем ми́лости испо́лненную, созерца́ем Тя́ оча́ми ве́ры и кро́тким сия́нием Твои́м озаря́еми, любо́вию же Твое́ю при́сно согреваемии, Тебе́, я́ко благо́й Засту́пнице на́шей, со умиле́нием глаго́лем: приими́ благоутро́бно моле́бное пе́ние на́ше с ве́рою Тебе́ возноси́мое, и всеси́льными моли́твами Твои́ми умоли́, Влады́чице, изба́витися на́м гре́шным вре́менных бе́д и ве́чныя му́ки, да спасе́ннии Тобо́ю просла́вим и в бу́дущей жи́зни Всесвято́е и́мя Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, ве́рно зову́ще Ему́: Аллилу́иа.

Святой великомученице Екатерине (при трудных родах)

Молитва первая

Дева прекраснейшая, мудрая, пречудная, св. великомученица Екатерина! Всю эллинскую мудрость совершенно изучивши, ораторское искусство и философию, и врачебную науку хорошо узнав, просвещения большего ты возжелала, уверовав же во Христа, в видении узрела Предвечного Младенца на руках его Пречистой Матери, даровавшего тебе перстень безсмертного обручения с Ним. Лютые, затем, муки претерпев, тяжкие удары и жестокие раны, и мрак темничный, и членов раздробление на колесах, силою Христовою ты от всего этого исцелена была. На казнь же идя, так молилась ты, великомученица преславная: «Господи, Иисусе Христе! Тех, елицы призовут мною всесвятое имя Твое, исполнит во благих прощения всего, еже на потребу им, да от всех воспевается величие Твое во веки». Женам, мучимым болезньми рождения и на помощь тебя призывающим, заступление являя, ты, Екатерина святая; поэтому и ныне с любовию и благоговением молящихся тебе, и с верою теплою, и слезами от всего сердца прибегающих к тебе жен, не отринь, поспеши им на помощь и освободи их от трудных родов, чтобы родивши детей, оне в страхе Божием воспитали их, благодаря тебя, Екатерина преславная, за помощь, явленную им, и славя за тебя Бога со всем домом их. Аминь.

Моли́тва втора́я

О, свята́я де́во и великому́ченице Екатери́не! Мо́лим тя́: при́зри на бе́дствия гре́шных ра́б Бо́жиих (имена́), сотвори́ на́с го́рняя му́дрствовати, а не земна́я. Поспеши́ на́м моли́твами твои́ми побежда́ти плотска́я похоте́ния, к ми́ру пристра́стие и ко́зни злы́х духо́в, на на́с зло́бно вою́ющих; да твои́м предста́тельством во дни́ жития́ сего́ свобо́дни яви́мся от вражде́бных и́х нападе́ний и по исхо́де от возду́шных и́х истяза́ний. О прему́драя де́во! Да́руй на́м вся́ я́же к по́льзе проше́ния, мо́жеши бо мно́гая испроси́ти у Возлю́бленнаго Жениха́ твоего́, Христа́ Бо́га на́шего. Мы́ ве́мы, я́ко мно́го мо́жет моли́тва пра́веднаго, поспешеству́емая бла́гостию Милосе́рдаго Бо́га, Ему́же сла́ва, че́сть и благодаре́ние всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

О свята́я великому́ченице Екатери́но! Приими́ сие́ похва́льное пе́ние и изба́ви на́с от вра́г ви́димых и неви́димых и от ве́чнаго муче́ния твои́м благоприя́тным хода́тайством сохрани́, да с тобо́ю при́сно пое́м Бо́гу: Аллилу́иа.

Проро́ку Заха́рии и праведной Елисаве́те, родителям Иоа́нна Предте́чи.

О, преблаже́ннии уго́дницы Бо́жии, вси́ святи́и, предстоя́щии Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы и наслажда́ющиися неизрече́ннаго блаже́нства! Се́ ны́не, в де́нь о́бщаго ва́шего торжества́, ми́лостивно при́зрите на на́с, ме́ньших бра́тии ва́ших, принося́щих ва́м сие́ хвале́бное пе́ние, и хода́тайством ва́шим прося́щих ми́лости и отпуще́ния грехо́в у Преблага́го Го́спода; ве́мы бо, вои́стину ве́мы, я́ко вся́, ели́ка восхо́щете, испроси́ти у Него́ мо́жете. Те́мже у́бо смире́нно мо́лимся ва́м, и свято́му проро́ку Заха́рии и праведной Елисаве́те, моли́те Ми́лостиваго Влады́ку, да пода́ст на́м ду́х ва́шея ре́вности к хране́нию святы́х Его́ за́поведей, я́ко, да те́кше по стопа́м ва́шим, возмо́жем земно́е по́прище в доброде́тельном житии́ без поро́ка прейти́, и в покая́нии дости́гнути пресла́вных селе́ний ра́йских, и та́мо ку́пно с ва́ми прославля́ти Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь!

О, святы́е уго́дники Бо́жии проро́че Заха́рия и пра́ведная Елисаве́та, по́двигом до́брым подвиза́лись на земли́, восприя́ли еси́ на небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал еси́ Госпо́дь все́м лю́бящим Его́; те́мже ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства ва́шего и чти́м святу́ю па́мять ва́шу. Вы́ же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́те моле́ния на́ша о рабе́х Бо́жиих (имена́) и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́те, о е́же прости́ти на́м вся́кое прегреше́ние и по́мощи на́м ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бе́д и напа́стей и вся́каго зла́, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством ва́шим, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святе́й великому́ченице Анастаси́и, имену́емей Узореши́тельнице.

О многострада́льная и прему́драя великому́ченице Христо́ва Анастаси́е! Ты́ душе́ю на небеси́ у престо́ла Госпо́дня предстои́ши, на земли́ же, да́нною тебе́ благода́тию, разли́чная соверша́еши исцеле́ния. При́зри у́бо ми́лостивно на ра́б Бо́жиих (имена́), прося́щия твоея́ по́мощи: простри́ ко Го́споду святы́я моли́твы твоя́ о на́с, и испроси́ на́м оставле́ние согреше́ний на́ших, неду́жным исцеле́ние, скорбя́щим и бе́дствующим ско́рую по́мощь; умоли́ Го́спода, да пода́ст все́м на́м христиа́нскую кончи́ну и до́брый отве́т на стра́шнем суде́ Свое́м, да сподо́бимся и мы́ ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Свято́й преподо́бной Мела́нии Римляныне.

О, пресла́вная ма́ти Мела́ние, ско́рая на́ша помо́щнице и засту́пнице и неусы́пная о на́с моли́твеннице! Приими́ проше́ния на́ша и принеси́ я́ ко Престо́лу Милосе́рдаго Отца́ Небе́снаго, я́ко дерзнове́ние к Нему́ иму́щая; испроси́ раба́м Бо́жиим (имена́) и все́м правосла́вным христиа́ном ве́чное спасе́ние и вре́менное благоде́нствие, на вся́ блага́я дела́ и начина́ния на́ша ще́дрое благослове́ние, от вся́ких бе́д и скорбе́й ско́рое избавле́ние. Е́й, чадолюби́вая ма́ти на́ша, тебе́, предстоя́щей Престо́лу Бо́жию, ве́домы ну́жды на́ша духо́внии и житейскии, при́зри на ны́ ма́терним о́ком, и твои́ми моли́твами отврати́ от на́с колеба́ние вся́ким ве́тром уче́ния, злы́х и богопроти́вных обы́чаев умноже́ние; утверди́ же во все́х ве́ры согла́сное ве́дение, взаи́мную любо́вь и единомы́слие, да все́м, и словесы́ и писа́нии и дела́ми, сла́вится среди́ на́с Всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Еди́наго Бо́га, в Тро́ице покланя́емаго, Ему́же че́сть и сла́ва, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к, гла́с 3

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увещавши, премно́жество бога́тства расточи́ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же. Те́мже в Небе́сная оби́тели всели́ся, помина́й на́с, Мела́ние всечестна́я.

Святи́телю Никола́ю Уго́днику

Моли́тва пе́рвая

О до́брый на́ш па́стырю и богому́дрый наста́вниче, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши на́с гре́шных, моля́щихся тебе́ и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́; ви́ждь на́с немощны́х, отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и умо́м от малоду́шия помраче́нных; потщи́ся, уго́дниче Бо́жий, не оста́вити на́с в грехо́внем плену́ бы́ти, да не бу́дем в ра́дость враго́м на́шим и не у́мрем в лука́вых дея́ниих на́ших. Моли́ о на́с недосто́йных Соде́теля на́шего и Влады́ку, ему́ же ты́ со безпло́тными ли́ки предстои́ши: ми́лостива к на́м сотвори́ Бо́га на́шего в ны́нешнем житии́ и в бу́дущем ве́це, да не возда́ст на́м по де́лом на́шим и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по свое́й бла́гости возда́ст на́м. На твое́ бо хода́тайство упова́юще, твои́м предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь призыва́ем, и ко пресвято́му о́бразу твоему́ припа́дающе, по́мощи про́сим: изба́ви на́с, уго́дниче Христо́в, от зо́л находя́щих на на́с, и укроти́ во́лны страсте́й и бе́д возстаю́щих на на́с, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не обы́мет на́с напа́сть и не погря́знем в пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й на́ших. Моли́, святи́телю Христо́в Нико́лае, Христа́ Бо́га на́шего, да пода́ст на́м ми́рное житие́ и оставле́ние грехо́в, душа́м же на́шим спасе́ние и ве́лию ми́лость, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

О, всехва́льный и всечестны́й архиере́ю, вели́кий чудотво́рче, святи́телю Христо́в, о́тче Нико́лае, челове́че Бо́жий, и ве́рный ра́бе, му́жу жела́ний, сосу́де избра́нный, кре́пкий сто́лпе церко́вный, свети́льниче пресве́тлый, звездо́ осиява́ющая и освеща́ющая всю́ вселе́нную, ты́ еси́ пра́ведник, я́ко фи́никс процве́тший, насажде́нный во дво́рех Го́спода своего́. Услы́ши на́с, моля́щихся тебе́ и прибега́ющих под кро́в тво́й, яви́ предста́тельство твое́ о на́с к Вы́шнему и исхода́тайствуй твои́ми Богоприя́тными моли́твами вся́ поле́зная ко спасе́нию ду́ш и теле́с на́ших: сохрани́ до́м се́й, вся́кий гра́д и ве́сь, и вся́кую страну́ христиа́нскую, и лю́ди живу́щыя, от вся́каго озлобле́ния по́мощию твое́ю: ве́мы бо, ве́мы, я́ко мно́го мо́жет моли́тва пра́веднаго, поспешеству́ющая во благо́е: тебе́ же пра́веднаго по преблагослове́нней Де́ве Мари́и, предста́теля ко Всеми́лостивому Бо́гу и́мамы, и к твоему́, преблаги́й о́тче, те́плому хода́тайству и заступле́нию смире́нно притека́ем: ты́ на́с соблюди́ я́ко бо́дрый и до́брый па́стырь, от вся́ких враго́в, губи́тельства, тру́са, гра́да, гла́да, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников, и во вся́ких беда́х и ско́рбех на́ших подава́й на́м ру́ку по́мощи и отве́рзи две́ри милосе́рдия Бо́жия; поне́же недосто́йны есмы́ зре́ти высоту́ небе́сную, от мно́жества непра́вд на́ших: свя́зани есмы́ у́зами грехо́вными, и николи́же во́ли Созда́теля на́шего сотвори́хом, ни сохрани́хом повеле́ний Его́. Те́м же преклоня́ем коле́на сокруше́нна и смире́нна се́рдца на́шего к Зижди́телю своему́, и твоего́ оте́ческаго заступле́ния к нему́ про́сим: помози́ на́м, уго́дниче Бо́жий, да не поги́бнем со беззако́нии на́шими, изба́ви на́с от всякого зла́, и от всякие ве́щи сопроти́вныя, упра́ви у́м на́ш, и укрепи́ се́рдце на́ше в пра́вой ве́ре, в не́й же твои́м предста́тельством и хода́тайством, ни ра́нами, ни преще́нием, ни мо́ром, ни ко́им гне́вом от Созда́теля своего́ ума́лени бу́дем, но ми́рное зде́ поживе́м житие́, и да сподо́бимся ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, еди́наго в Тро́ице сла́вимаго и поклоня́емаго Бо́га, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь

Свято́му великому́ченику и цели́телю Пантелеи́мону

О святы́й великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне, Бо́га ми́лостиваго подража́телю! При́зри благосе́рдием и услы́ши на́с гре́шных, усе́рдне моля́щихся тебе́, испроси́ на́м у Го́спода Бо́га, Ему́же со а́нгелы предстои́ши на небеси́, оставле́ние грехо́в и прегреше́ний на́ших: исцели́ боле́зни душе́вныя и теле́сныя рабо́в Бо́жиих (имена́) и все́х христиа́н правосла́вных, ко твоему́ заступле́нию притека́ющих: се́ бо, гре́х на́ших ра́ди, лю́те одержи́ми есмы́ мно́гими неду́ги и не и́мамы по́мощи и утеше́ния: к тебе́ же прибега́ем, я́ко даде́ся ти́ благода́ть моли́тися за ны́ и цели́ти вся́к неду́г и вся́ку боле́знь: да́руй у́бо все́м на́м святы́м моли́твами твои́ми здра́вие и благомо́щие души́ и те́ла, преспе́яние ве́ры и благоче́стия и вся́ к житию́ вре́менному и ко спасе́нию потре́бная, я́ко да сподо́бившеся тобо́ю вели́ких и бога́тых ми́лостей, просла́вим тя́ и пода́теля все́х бла́г, ди́внаго во святы́х Бо́га на́шего, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в.

Моли́тва о дарова́нии терпе́ния

О Ди́вный созда́телю Человеколюби́вый Влады́ко, многоми́лостивый Го́споди! С се́рдцем сокруше́нным и смире́нным си́це молю́ Тя́: не возгнуша́йся гре́шнаго моле́ния моего́, не отри́ни сле́з мои́х и воздыха́ния, услы́ши мене́, я́коже Ханане́ю, не пре́зри мене́, я́коже блудни́цу, яви́ и на мне́, гре́шнем, вели́кую ми́лость человеколю́бия Твоего́, ри́зою Твое́ю честно́ю защити́, поми́луй и подкрепи́ мя́, да вся́ посыла́емыя от Тебе́ беды́ и напа́сти со благодаре́нием в наде́жде ве́чных бла́г претерплю́: изря́днее же печа́ль мою́ на ра́дость претвори́, да не в отча́яние впаду́ и поги́бну а́з, оканный. Ты́ бо еси́ исто́чник ми́лости и непосты́дная спасе́ния на́шего наде́жда, Христе́ Бо́же на́ш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Советуем ознакомиться молитва за роженицу и ребенка с несколькими вариантами на русском языке, с полным описанием и картинками.

Молитва перед родами

Большинство женщин испытывают жуткий страх перед родами, особенно, если это первенец. Те же, кому довелось испытать тяжелый опыт болезненных схваток, также тревожатся о повторной боли. Хочется себя подготовить, чтобы чувствовать большую уверенность. Кто-то усиленно изучает информацию по теме, а кто-то просит Божьей помощи, не уставая молиться Господу и понимая, что по-другому не справиться.

Верующие барышни молятся и во время подготовки к зачатию плода, и при вынашивании малыша, и даже непосредственно во время родов. Святые отцы говорят, что обращаться к Богу необходимо постоянно, каждый миг, каждую вольную минуту. При схватках молитва невольно успокаивает, помогает унять боль.

Подготовка к родам должна включать не только физический, но обязательно и духовный аспект. То есть, беременной даме следует сходить в церковь перед родами, посетить службу, исповедаться.

Роды могут сопровождаться непредвиденными осложнениями, и медики не во всех ситуациях всесильны. Только Бог всемогущ. По вере нашей и будет нам. Это подтверждено многочисленными случаями, когда молитва дарила чудеса. Невыносимые боли стихали, а сильные кровотечения прекращались.

Молитва перед родами ко Господу Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе Боже наш, от превечнаго Отца рожденный Сыне прежде век, и в последнии дни, благоволением и содействием Святаго Духа, изволивый рождену быти от Пресвятыя Девы яко младенцу, повиену и положену во ясли, сам Господи, в начале сотворивый человека и жену спрягий ему, заповедь дав им: раститеся и множитеся и наполните землю, помилуй по велицей милости Твоей рабу Твою (имя) готовящуюся родити по заповеди Твоей. Прости ей вольныя и невольныя грехи, благодатию Твоею даруй ей силу благополучно разрешитися от бремене своего, сохрани сию и младенца во здравии и благомощии, огради их ангелы Твоима и сохрани от неприязненнаго действия лукавых духов, и от всякия вещи злыя. Аминь.

Молитва перед родами ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа, яже веси рождение и естество матере и чада, помилуй рабу Твою (имя) и помози в час сей да разрешится бремене своего благополучно. О всемилостивая Владычице Богородице, яже не потребовала еси помощи в рождении Сына Божия, подаждь помощь сей рабе Твоей, помощи требующей, наипаче же от Тебе. Даруй ей благомощие в час сей, и младенца иже имать родитися и внити в свет мира сего сподоби в благопотребное время и умнаго света во святем крещении водою и духом. Тебе припадаем, Мати Бога вышняго, молящеся: буди милостива мати сей, ейже прииде время быти мати, и умоли воплотившагося из Тебе Христа Бога нашего, да укрепит ея силою Своею свыше. Аминь.

Молитвы монастыря Оптина Пустынь

Что еще почитать?

Добавить комментарий Отменить ответ

  • ИОААНН к записи Молитвы святой великомученице Екатерины
  • Виктория к записи Чудотворная молитва об исцелении к Блаженной Матроне Московской
  • Людмила к записи Молитва от воздействия на детей колдунов и экстрасенсов
  • Людмила к записи Молитва от воздействия на детей колдунов и экстрасенсов
  • Людмила к записи Молитва от воздействия на детей колдунов и экстрасенсов

© 2017 Молитвы.ОНЛАЙН · Копирование материалов сайта без разрешения запрещено

Молитва о помощи в родах

Беременность — время исполнение заповеди «Плодитесь и размножайтесь», она — основа продолжения рода человеческого на Земле. Это сложный, но радостный труд, а всякий труд должен предваряться молитвой.

Во все времена всякий православный человек прибегал к молитве постоянно, любое свое начинание, любое дело предварял он молитвой. Особо горячо и страстно молится человек, когда дело для него кажется непосильным, или грозит ему опасностью. Будущей матери, а также ее близким необходимо прибегать к помощи Божьей через специальное средство для облегчения тягот — молитву о помощи в родах.

О беременных молятся обычно Пресвятой Деве — Богородице, ведь никто более нее не поможет в рождении младенца, к ней традиционно обращаются с мольбой о благополучном разрешении от бремени.

Во время беременности нельзя совершать по медицинским показаниям большую часть поступков, считающихся греховными, но нужно стремиться к совершенству духовному — часто беременные под предлогом гормональных перепадов настроения обижают незаслуженно близких людей.

Этого делать не следует — молитесь о даровании мудрости и всегда в нужное время остановитесь и попросите прощения у дорогих Вашему сердцу людей, которых задел Ваш всплеск эмоций.

Ведь семейное благополучие и душевное равновесие в период беременности важны как никогда.

Как молиться беременной?

Молиться нужно, пока есть такая возможность, вся беременность должна сопровождаться молитвой. В молитвослове есть специальная «Молитва беременной женщины», ее стоит читать после сна, с утра, и вечером, после тягот долгого дня. Если Вы ее там не обнаружили — молитву можно скачать из интернета и распечатать.

В случаях тяжелой беременности — молитесь Богу о сохранении беременности — это поможет облегчить страдания и сохранить беременность, чтобы родить здорового младенца.

Отцу не менее, а может быть — даже более, чем матери, стоит молиться о благополучной беременности и родах. Каждый день стоит вспоминать о величайшем чуде, участником которого он стал по милости Божьей, и каждый день просить у Бога помощи. Есть специальная молитва при родах, но искать молитвы в интернете или книгах — не обязательно, можно просить своими словами, главное — чтобы молитва была искренней, и шла от сердца.

Божья Матерь — помощница и покровительница всех беременных, а после того, как ребенок родился, его рост и развитие мать может молитвенно сопровождать перед различными иконами Богоматери

Икона «Млекопитательница» помогает в выработке грудного молока, икона «Воспитание» даст мудрость и терпение на выращивания детей, а «Прибавление ума» помогает подросшим детям справляться с учебой. Можно просить Богородицу о своих сокровенных желаниях, чтобы рождение и воспитание дочери было счастьем, чтобы сама Царица была ваша помощница в нелегком труде.

Но это будет после, сейчас же главное — благополучно разрешиться от бремени — для благополучных и скорых родов Божьей Матери традиционно молятся перед ее образом «Помощница в родах».

Следует помнить, что икона Богоматери — не колдовской амулет, и относиться к ней нужно с почтением, но без придания ей несвойственных функций и возможностей. Она — реальная помощница, скорая и чуткая к искренней просьбе, но нужно уважать ее, как Мать Самого Спасителя, ни в коем случае не оскорбляя и не задевая Ее Достоинства.

В то время, как женщина рожает, ее близким полезно будет обратиться за помощью к Богу, читая молитву о легком разрешении от бремени.

Некоторое время после родов женщина не должна заходить в храм — это связано с канонами церкви, ей дается время на «очищение», потому что деторождение в канонах Церкви связано с неким физиологическим осквернением. Традиционно специальная очистительная молитва предшествует возвращению женщины в храм.

Правила, по которым читается очистительная молитва, не являются общепринятыми, и зависят от конкретного храма и его служителя. Обычно очищение и благословение женщины проводится после того, как был крещен малыш — мать на крещении не присутствует, а сразу после совершения таинства священник благословляет мать войти в храм. Единственное, о чем следует помнить — не следует после родов самочинно входить в храм — очистительная молитва читается священником, и нарушать этого правила не стоит.

Что должен чувствовать человек, попросивший о помощи, после молитвы? Молитва не имеет гарантированно того самого действия, которое Вы в нее вкладываете. Причина в том, что молитва — не только время просьбы, но также и время смирения. Только смиренно прибегающим к помощи Божьей Он не оставляет своей милостью.

А если Вы смиренны — то глупо чего-либо требовать от Бога. Именно в этом — ключевое отличие молитвы от магии. Маг одержим гордыней, он называет себя от всего свободным, молящийся же должен искренне просить, но полагаться на волю Господа.

Молитвы на роды: комментарии

Комментариев — 2,

У меня очень тяжёлая первая беременность. Врачи практически не выпускают из больницы, боясь за сохранность ребёнка и за меня в том числе.

На ранних стадиях предлагали сделать аборт. Но эта беременность была единственным лучиком света в моей жизни.

Никогда яро верующей не была, но теперь молюсь, молюсь каждый день

и родных прошу молится за в первую очередь за ребёночка

И на душе легче и светлее

Советую прочитать данный материал всем будущим мамам и отцам, и обрести веру, которую тут нашла я

Я верю что молитвы прочтенные матерью помогут дочке при родах

Молитва перед родами дочери

Молитва при родах

Роды – это волнительное событие в жизни не только самой женщины, но всей семьи. Нет на свете ни одной беременной, которую б не посещали тревожные мысли и переживания по поводу предстоящего события. Даже если беременность проходит отлично, врача нашли, роддом выбрали, для малыша и мамы все готово, беспокойство не перестанет вас покидать. И это вполне естественно, ведь рождение малыша – это самое важное в жизни матери, а сам процесс родоразрешения весьма сложный и непредсказуемый. И только одному Господу известно, как все сложится. Поэтому верующим беременным будет не лишним почитать молитву о благополучных родах.

Молитва на легкие роды

Еще в давние времена наши прабабушки не обходились без молитвы при родах. Было принято надеяться на Бога и молить его и Пресвятую Богородицу о благополучном рождении малыша. Молитва на удачные роды укрепляла веру, что все пройдет хорошо. Помогала успокоиться и морально подготовиться к предстоящему событию.

Молились не только сами роженицы, огромное значение имела молитва матери при родах дочери. В наши дни молитва не имеет такой популярности, но все же люди не забывают в трудную минуту обращаться к Святым за помощью. Поэтому молитва при родах актуальна и по сей день. Конечно, читать молитву во время самих родов сможет далеко не каждая женщина. Но в таком случае можно подготовиться заранее и почитать молитву на легкие роды или же попросить маму о молитве при родах дочери.

Какую молитву читать при родах?

Верующий человек знает, кому молиться при рождении ребеночка. В первую очередь, конечно же, к Пресвятой Богородице. Дева Мария родила сына своего безболезненно, но испытав все трудности человеческие и страдания, понимает нас и помогает. С молитвой при беременности и родах преклоняются к иконам Божьей Матери «В родах помощница», «Взыграние младенца», «Феодоровская», «Целительница», «Скоропослушница». Еще беременная женщина должна прочесть молитву о помощи при родах.

Молитва на легкие роды к Пресвятой Богородице :

Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа, яже веси рождение и естество матере и чада, помилуй рабу Твою (имя), и помози в час сей, да разрешится бремене своего благополучно. О Всемилостивая Владычице Богородице, яже не потребовала еси помощи в рождении Сына Божия, подаждь помощь сей рабе Твоей, помощи требующей, наипаче же от Тебе. Даруй ей благомощие в час сей, и младенца иже имать родитеся и внити в свет мира сего, сподоби в благопотребное время и умнаго света во святем крещении водою и духом. Тебе припадаем, Мати Бога Вышняго, молящеся: Буди милостива мати сей, ейже прииде время быти мати, и умоли воплотившагося из Тебе Христа Бога нашего, да укрепит ю силою Своею свыше. Яко держава Его благословенна и препрославлена, со Безначальным Его Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Родные и близкие могут молиться о здоровье младенца Тихвинской иконе Божьей Матери:

О Пресвятая Владычице Дево Богородице,

Спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена),

Всех отроков, отроковиц и младенцев,

Крещённых и безымянных и во чреве матери носимых.

Укрой их ризою Твоего материнства,

Соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям,

Умоли Господа моего и Сына Твоего,

Да дарует им полезное ко спасению их.

Вручаю их Материнскому смотрению твоему,

Яко ты еси Божественный Покров рабам твоим.

Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небесного материнства.

Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена),

Моими грехами нанесённые.

Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему,

пречистая, небесному покровительству.

Молитва в помощь роженице

В православном хриастанстве принято перед родами беременной сходить в церковь. исповедаться и причаститься. Нередки случаи, когда у женщины, читавшей молитву, стихали боли, останавливались кровотечения, детки обязательно рождались здоровенькими. Чудодейственная сила молитвы знакома многим верующим, не зря еще наши предки полностью полагались на нее. Молитва – это помощь Господа, так зачем же от нее отказываться в таком нелегком и опасном деле, тем более, что касается оно по большей части вашего малыша. Даже не столь важно к кому вы будете

обращаться в своей молитве, и перед какой иконой, главное делать это искренне, с верой в душе. После родов нужно прочесть молитву и поблагодарить Господа и всех Святых за оказанную помощь и счастливое рождение малыша.

Также важно поклониться с молитвой после родов перед иконой Божьей Матери «Млекопитательница». Она помогает мамочкам, у кого пропадает молоко или же если женщина сильно страдает послеродовой депрессией. Пресвятая Богородица даст силы справиться с недугом и выкормить кроху. Ведь недаром, наши прабабки кормили детей грудным молоком до двух- трех лет и понятия не имели, что такое послеродовая депрессия и другие осложнения. Считалось, что так предусмотрено Господом Богом, что мать должна кормить своего младенца грудным молоком, передавая вместе с ним свою любовь и заботу.

Православная молитва при родах

Роды, это естественный, жизненный процесс. Раньше женщины вообще обходились без врачей, и лишь христианской молитвой при родах помогали себе. Причем все семьи были большие, не один-два ребенка, как сейчас, а по 5-6 детей рожали и на всех здоровья хватало. Сейчас, конечно не позапрошлый век -отказываться от помощи врачей не стоит. Наоборот, можно сделать выбор как именно рожать -с помощью кесарева или самостоятельно. В случае если вы решили рожать самостоятельно, можно заранее выбрать вид анестезии. Существует медикаментозная анестезия или акушерский наркоз, его вкалывают, когда начинаются сильные схватки, вы ничего не чувствуете и погружаетесь в сон, через пару часов, когда вы проснетесь, ваша матка уже будет готова к родам -все пройдет мягко и безболезненно. Эпидуральня анестезия это именно обезболивание, вы не засыпаете, а, сохраняя бодрость, перестаете чувствовать боль. Перед родами надо посоветоваться с врачами и выбрать тот вариант, который вам подходит

Чудотворная молитва при родах дочери, если предстоит кесарево сечение

Если по медицинским показаниям вам врач назначает кесарево сечение – отчаиваться не стоит. Как и при естественных родах – главное это спокойствие роженицы и уверенность в том, что все пройдет хорошо. В отличие от естественных родов, где известна лишь предполагаемая дата, в случае с кесаревым сечением дату родов назначает врач, поэтому, женщина может подготовиться заранее к появления малыша на свет. В назначенный день чудодейственной молитвой при родах попросите Господа и Богородицу. чтобы все прошло благополучно.

Сильная молитва к иконе Федоровской Богоматери при трудных родах

Многие женщины полностью отказываются от любых обезболивающих препаратов и рожают безо всякой анестезии. Рожать больно, но не страшно. Хорошо, если роды легкие и быстрые, в этом случае родовая боль мгновенно забывается, стоит только увидеть и взять на руки долгожданного ребенка. Но бывает, что процесс родов затягивается на 10,15, 17 часов естественно, что женщина страшно измучена и физически устала. Когда собственных сил не хватает, или возникли непредвиденные сложности, надо просить помощи у Божьей Матери. Именно церковная молитва к Богоматери дает облегчение при трудных родах.

Настоящий текст православной молитвы помощи для легких родах к Божьей Матери

Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа, яже веси рождение и естество матере и чада, помилуй рабу Твою (имя), и помози в час сей, да разрешится бремене своего благополучно. О Всемилостивая Владычице Богородице, яже не потребовала еси помощи в рождении Сына Божия, подаждь помощь сей рабе Твоей, помощи требующей, наипаче же от Тебе. Даруй ей благомощие в час сей, и младенца иже имать родитеся и внити в свет мира сего, сподоби в благопотребное время и умнаго света во святем крещении водою и духом. Тебе припадаем, Мати Бога Вышняго, молящеся: Буди милостива мати сей, ейже прииде время быти мати, и умоли воплотившагося из Тебе Христа Бога нашего, да укрепит ю силою Своею свыше. Яко держава Его благословенна и препрославлена, со Безначальным Его Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Слушать на видео молитву при родах

Молитва матери, когда рожает дочь.

Не описать чувства, которые испытывает мать, глядя на беременную дочь. Хочется ей помочь, поддержать, защитить облегчить беременность. И с каждым днем, когда приближается день родов бабушка волнуется не меньше будущей матери. Когда же будущая мать попадает в роддом, бабушка может только молится, чтобы облегчить роды дочери. Специально для матерей, которые скоро примерять на себе роль бабушек, молитвы, которые нужно читать, когда ваша дочь рожает.

Слова этой молитвы известны давно. Кто-то может сказать, что это суеверие, но эта молитва действительно облегчает роды. Читать ее должна мать роженицы. Берут две емкости и переливают из одной в другую, при этом говорят слова молитвы.

Итак, молитва матери, когда рожает дочь.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Ты, вода-матушка, бежишь из земли вытекаешь,

Ни боли, ни затруднений не знаешь.

Быстро и легко ты меж камней сочишься.

Так быстро и легко моя дочь (имя)

От бремени разрешиться.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Вот еще одна молитва матери, которую читают когда дочь рожает.

«Во имя Отца и Сына и Святого духа. Аминь.

Встану, перекрещусь, в путь-дорогу снаряжусь.

Нет на небе ни облачка, ни дождика.

Так пусть и у рабы Божьей (имя) не будет

Мук и слез при родах.

Матушке Богородице помолюсь,

Матушку Богородицу попрошу.

Помоги Царица Небесная моей дочери (имя)

От родов скорее и безболезненней разрешиться,

Дитя малое на свет произвести.

Матушка Богородица (имя роженицы) помогает,

Младенца на свет божий выпускает.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Статья прочитана 9156 раз(a).

Еще из этой рубрики:

Мало кто может рассказать хорошее о соседях. Любимые соседи то субботним утром ремонт делают.

Если в вашей семье поселила беда, и муж завел любовницу, то скорее читайте заговоры, чтобы.

Если в вашем доме нет покоя и согласия среди близких, и вы не знаете, как вернуть мир в семью.

Избранные статьи

Можно беременности капать алоэ нос

Алоэ при беременности Алоэ далее.

Как узнать скоро ли начнутся роды

Как узнать, что начались роды? Последние недели далее.

Как избавиться от дряблого живота после родов

Мы все хотим быть стройными, привлекательными, красивыми и здоровыми. далее.

Чудотворные слова: молитва за родившую мать и младенца в полном описании из всех найденных нами источников.

Молитва за родившую мать и младенца

Переводы Богослужебных книг

МОЛИТВЫ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ ЖЕНЩИНОЙ РЕБЕНКА

Владыко Господи Вседержителю, исцеляяй всякий недуг, и всякую язю, Сам и сию днесь родившую рабу Твою, имярек, исцели, и возстави ю от одра, на немже лежит: зане, по пророка Давида словеси, в беззакониих зачахомся, и сквернави вси есмы пред Тобою. Сохрани сию и сего младенца, егоже роди: покрый ю под кровом крилу Твоею, от днешняго дне, даже до последняго ея скончания, молитвами Пречистыя Богородицы и всех святых, яко благословен еси во веки веков, аминь.

Владыка Господи, Вседержитель, исцеляющий всякую болезнь и всякую немощь! Сам и эту рабу твою (имя) , в сей день родившую, исцели и воздвигни ее с одра, на котором лежит, потому что, по слову пророка Давида, мы в беззакониях были зачаты и все в нечистоте пред Тобою. Сохрани ее и этого младенца, которого она родила. Укрой ее под кровом крыл Твоих от нынешнего дня до самой ее кончины, по ходатайствам всепречистой Богородицы и всех святых: ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.

Владыко Господи Боже наш, родивыйся от Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, и яко младенец во яслех возлегий, и яко детищь восприемлемь бывый: Сам и сию рабу Твою, днесь родившую сие отроча, помилуй, и прости вольная и невольная ея прегрешения, и сохрани ю от всякаго диавольскаго мучительства: и из нея рожденнаго младенца соблюди от всякаго яда, от всякия лютости, от всякия бури сопротивнаго, от духов лукавых, дневных же и нощных. Сию же соблюди под державною рукою Твоею, и даждь ей скорое востание, и от скверны очисти, и болезни исцели, и здравие и благомощие души же и телу даруй, и Ангелы светлыми и сияющими сию огради: и соблюди от всякаго наития невидимых духов, ей Господи, от недуга и слабости, от ревности и зависти, от очес призора, и помилуй ю и младенца, по велицей милости Твоей, и очисти ю от телесныя скверны, и различных ей находящих утробных стужений, и изведи ю скорою милостию Твоею во смиренном ея теле во исправление: и из нея рожденнаго младенца сподоби поклонитися земному храму, егоже уготовал еси славословитися имени Твоему святому.

Владыка Господи, Боже наш, родившийся от всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, и как дитя положенный в ясли, и как младенец явившийся! Сам и эту рабу Твою (имя) , в сей день родившую это дитя, помилуй и прости вольные и невольные ее согрешения, и сохрани ее от всякого насилия диавола. И от нее рожденного младенца сохрани от всякой отравы, от всякой тяготы, от всякой бури противника, от духов лукавых, как дневных, так и ночных. Ее же сохрани под мощною рукою Твоею, и дай ей скоро встать, и от скверны очисти, и недуги уврачуй, и крепость и здоровье душе ее и телу даруй, и через Ангелов сияющих и светлых заботой ее окружи, и огради от всякого нападения невидимых духов. Да, Господи, от болезни и немощи, от ревности и зависти, и от дурного глаза. И помилуй ее и младенца по великой милости Твоей, и очисти ее от телесной скверны и различных случающихся с нею внутренних болей; и скоро приведи ее по милости Твоей от телесной ее немощи к выздоровлению, а от нее рожденного младенца удостой поклониться земному храму, который Ты устроил для славословия имени Твоего святого.

Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

Ибо подобает Тебе вся слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Господи Боже наш, благоволивый снити с Небес, и родитися от святыя Богородицы и Приснодевы Марии, спасения ради нас, грешных, ведый немощное человеческаго естества, прости рабе Твоей, имярек, днесь родившей, по множеству щедрот Твоих. Ты бо рекл еси Господи: раститеся, и умножитеся, и исполните землю, и обладайте ею. Сего ради и мы, раби Твои, молимся, и дерзающе незлобивым Твоим человеколюбием, со страхом вопием к Царствия Твоего святому имени: призри с Небесе и виждь немощь нас, осужденных, и прости рабе Твоей сей, имярек, и всему дому, в немже родися отроча, и прикоснувшимся ей, и зде обретающимся всем, яко благ и человеколюбец Бог прости: яко един имаши власть оставляти грехи, молитвами Пречистыя Богородицы и всех святых Твоих, аминь.

Господи Боже наш, благоволивший сойти с небес и родиться от святой Богородицы и Приснодевы Марии ради спасения нас грешных, знающий немощь человеческого естества! Прости рабе твоей (имя) , в сей день родившей, по множеству сострадания Твоего. Ибо Ты сказал, Господи: “Плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю, и владейте ею”. Поэтому и мы, рабы Твои, просим и, дерзновенно надеясь на долготерпеливое Твое человеколюбие, со страхом взываем к Царства Твоего святому имени: “Взгляни с небес и посмотри на немощь нас, осужденных, и прости рабе твоей сей (имя) и всему дому, в котором родилось дитя. И прикоснувшимся к ней, и всем, здесь находящимся, как благой и человеколюбивый Бог, прости: ибо Ты один имеешь власть отпускать грехи по молитвам святой Богородицы и всех святых Твоих. Аминь.

Затем: “Слава Тебе, Христе Боже:” и обычный дневной отпуст.

(c) Переводы Св. Писания и Богослужебных текстов: о. Амвросий (Тимрот).

При любом использовании материалов сайта, ссылка на автора обязательна.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *