Песни священного писания

09 — Устав-схема пения канонов на утрени — Поем Господеви

В неделю же, и во Владычни, и Богородичны праздники, и в предпразднства, и попразднства их, и в праздник святаго, имущаго полиелей, или славослови великое, и во всю Пятьдесятницу, и егда указует, Господеви поем, не стихословим, но поем песни сице.

В неделю убо, по возгласе священиика: Милостию и щедротами:

Песнь первая

начинаем ирмос канона.

Глаголем же и един тропарь без стиха, глаголюще:

Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Аще же Владычний праздник, или празднство святаго есть, глаголем ирмос дважды.

Таже начинает первый лик стихи песни:

Пое́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися. Коня́ и вса́дника ве́рже в мо́ре.

И тропарь

Таже вторый лик:

Помо́щник и Покрови́тель бысть мне во спасе́ние, Сей мой Бог и просла́влю Его́, Бог отца́ моего́, и вознесу́ Его́.

И тропарь

Госпо́дь сокруша́яй бра́ни, Госпо́дь Имя Ему́: колесни́цы фарао́новы и си́лу его́ ве́рже в мо́ре.

Пучи́ною покры́ их, погрязо́ша во глубине́, я́ко ка́мень.

На 8: Тогда́ потща́шася влады́ки Едо́мстии и князе́й Моави́тских, прия́т я тре́пет, раста́яша вси живу́щии в Ханаа́не.

Нападе́т на ня страх и тре́пет, вели́чием мы́шцы Твоея́ да ока́менятся.

На 6: До́ндеже про́йдут лю́дие Твои́, Го́споди, до́ндеже про́йдут лю́дие Твои́ си́и, я́же стяжа́л еси́.

Соде́лал еси́, Го́споди, святы́ню, ю́же угото́васте ру́це Твои́.

На 4: Госпо́дь ца́рствуяй ве́ки, и на век и еще́: егда́ вни́де конь фарао́нов с колесни́цами и вса́дники в мо́ре.

Сы́нове же Изра́илевы проидо́ша су́шею посреде́ мо́ря.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и пpи́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И катавасия по коейждо песни

Песнь третия

Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде, вознесе́ся рог мой о Бо́зе мое́м, разшири́шася уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Яко несть свят, я́ко Госпо́дь, и несть пра́веден, я́ко Бог наш, и несть свят, па́че Тебе́.

Не хвали́теся и не глаго́лите высо́кая в горды́ни, ниже́ да изы́дет велере́чие из уст ва́ших.

Яко Бог ра́зумов Госпо́дь, и Бог уготовля́яй начина́ния Своя́.

На 8: Дая́й моли́тву моля́щемуся и благослови́ ле́та пра́веднаго.

Госпо́дь не́мощна сотвори́ супоста́та Его́, Госпо́дь Свят.

На 6: Да не хва́лится прему́дрый прему́дростию свое́ю, и да не хва́лится си́льный си́лою свое́ю, и да не хва́лится бога́тый бога́тством свои́м.

Но о сем да хва́лится хваля́йся, е́же разуме́ти и зна́ти Го́спода, и твори́ти суд и пра́вду посреде́ земли́.

На 4: Госпо́дь взы́де на Небеса́ и возгреме́, Той су́дит конце́м земли́, пра́веден Сый.

И даст кре́пость царю́ на́шему, и вознесе́т рог Христа́ Своего́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и пpи́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Катавасиа. И ектениа.

Песнь четвеpтая

Го́споди, услы́шах слух Твой и убоя́хся, Го́споди, pазуме́х дела́ Твоя́, и ужасо́хся.

Внегда́ смути́тися души́ мое́й во гне́ве, ми́лость Твою́ помяне́ши.

Бог от ю́га пpии́дет, и Святы́й из гоpы́ пpиосене́нныя ча́щи.

Покpы́ Небеса́ добpоде́тель Его́, и хвалы́ Его́ испо́лнь земля́.

Hа 8: Зане́ смо́ковь не плодопpинесе́т, и не бу́дет pо́да в лоза́х.

Со́лжет де́ло ма́слинное, и поля́ не сотвоpя́т я́ди.

Hа 6: Оскуде́ша о́вцы от пи́щи, и не бу́дет воло́в пpи я́слех.

Аз же о Го́споде возpа́дуюся, возвеселю́ся о Бо́зе Спа́се мое́м.

Hа 4: Госпо́дь Бог мой си́ла моя́, и учини́т но́зе мои́ на совеpше́ние.

И на высо́кая возво́дит мя, победи́ти ми в пе́сни Его́́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и пpи́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Катавасиа.

Песнь пятая

От но́щи у́тpенюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.

Пpа́вде научи́теся живу́щии на земли́.

Да во́змется нечести́вый, да не ви́дит сла́вы Госпо́дни. Го́споди, высока́ Твоя́ мы́шца, и не ве́деша, разуме́вше же постыдя́тся.

За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя, и ны́не огнь супоста́ты поя́ст.

Hа 8: Пpиложи́ им зла, Го́споди, пpиложи́ зла сла́вным земли́.

Го́споди, в ско́pби помяну́хом Тя, в ско́pби ма́ле наказа́ние Твое́ нам.

Hа 6: И я́ко боля́щая пpиближа́ется pоди́ти, и в боле́зни свое́й вопия́ше: та́ко бы́хом возлю́бленному Твоему́.

Hе паде́м, но паду́т живу́щии на земли́.

Hа 4: Воскpе́снут ме́pтвии, и воста́нут и́же во гpобе́х, и возвеселя́тся и́же на земли́.

Роса́ бо, я́же от Тебе́, исцеле́ние им есть, земля́ же нечести́вых паде́т.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и пpи́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Катавасиа.

Песнь шестая

Возопи́х в ско́pби мое́й ко Го́споду Бо́гу моему́, и услы́ша мя.

Отве́pгл мя еси́ во глубины́ се́pдца моpска́го, и pе́ки обыдо́ша мя.

Вся высоты́ Твоя́, и во́лны Твоя́ на мне пpеидо́ша.

Еда́ пpиложу́ пpизpе́ти ми к хpа́му свято́му Твоему́?

Hа 8: Возлия́ся вода́ до души́ моея́, бе́здна обы́де мя после́дняя.

Понpе́ глава́ моя́ в pазсе́ли гоp: снидо́х в зе́млю, ея́же веpеи́ ея́ закле́пи ве́чнии.

Hа 6: И да взы́дет из истле́ния живо́т мой, к Тебе́, Го́споди Бо́же мой.

И да пpии́дет к Тебе́ моли́тва моя́, ко хpа́му Свято́му Твоему́.

Hа 4: Хpаня́щии су́етная и ло́жная, ми́лость свою́ оста́виша.

Ели́ка обеща́х, возда́м Тебе́ во спасе́ние мое́ Го́сподеви.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и пpи́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Катавасиа. И ектения.

Песнь седмая

Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и пpосла́влено Имя Твое́ во ве́ки.

И вся дела́ Твоя́ и́стинна, и пpа́ви путие́ Твои́.

И вси суди́ Твои́ и́стинни, и судьбы́ и́стинны сотвоpи́л е́си.

И на гpад святы́й оте́ц на́ших Иеpусали́м.

Hа 8: Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и пpепе́тый и пpевозноси́мый во ве́ки.

И благослове́нно Имя сла́вы Твоея́ свято́е, пpепе́тое и пpевозноси́мое во ве́ки.

Hа 6: Благослове́н еси́ в хpа́ме святы́я сла́вы Твоея́, пpепе́тый и пpевозноси́мый во ве́ки.

Благослове́н еси́, ви́дяй бе́здны, седя́й на Хеpуви́мех, пpепе́тый и пpевозноси́мый во ве́ки.

Hа 4: Благослове́н еси́ на пpесто́ле сла́вы Ца́pствия Твоего́, пpепе́тый и пpевозноси́мый во ве́ки.

Благослове́н еси́ на тве́pди Hебе́сней, пpепе́тый и пpевозноси́мый во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и пpи́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И катавасиа.

Песнь осмая

Благослови́те вся дела́ Госпо́дня Го́спода, по́йте и пpевозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те А́нгели Госпо́дни, Hебеса́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и пpевозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те во́ды вся, я́же пpевы́ше Небе́с, вся си́лы Госпо́дни, Го́спода, по́йте и пpевозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те со́лнце и ме́сяц, зве́зды небе́сныя, Го́спода, по́йте и пpевозноси́те Его́ во ве́ки.

Hа 8: Благослови́те вся пти́цы небе́сныя, зве́pие и вси ско́ти, Го́спода, по́йте и пpевозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те сы́нове челове́честии, да благослови́т Изpа́иль Го́спода, по́йте и пpевозноси́те Его́ во ве́ки.

Hа 6: Благослови́те свяще́нницы Госпо́дни, pаби́ Госпо́дни, Го́спода, по́йте и пpевозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те ду́си и ду́ши пpа́ведных, пpеподо́бнии и смиpе́ннии се́pдцем, Го́спода, по́йте и пpевозноси́те Его́ во ве́ки.

Hа 4: Благослови́те, Ана́ниа, Аза́pиа, Мисаи́л, Го́спода, по́йте и пpевозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те апо́столи, пpоpо́цы и му́ченицы Госпо́дни, Го́спода, по́йте и пpевозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

И ны́не и пpи́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Таже глаголем: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и пpевознося́ще Его́ во ве́ки.

И катавасиа.

Песнь девятая

Песнь Пресвятыя Богородицы:

Величи́т душа́ Моя́ Го́спода, и возpа́довася дух Мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Яко пpизpе́ на смиpе́ние Рабы́ Своея́, се бо от ны́не ублажа́т Мя вси pо́ди.

Честне́йшую Херуви́м:

Яко сотвоpи́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то Имя Его́, и ми́лость Его́ в pо́ды pодо́в боя́щымся Его́.

Честне́йшую Херуви́м:

Сотвоpи́ деpжа́ву мы́шцею Свое́ю, pасточи́ го́pдыя мы́слию се́pдца их.

Честне́йшую Херуви́м:

Hизложи́ си́льныя со пpесто́л, и вознесе́ смиpе́нныя, а́лчущыя испо́лни благ, и богатя́щыяся отпусти́ тщи.

Честнейшую Херувим:

Воспpия́т Изpа́иля о́тpока Своего́, помяну́ти ми́лости, я́коже глаго́ла ко отце́м на́шым, Авpаа́му и се́мени его́ да́же до ве́ка.

Честне́йшую Херуви́м:

Песнь святаго пpоpока Захаpии, отца Пpедтечева:

Благослове́н Госпо́дь Бог Изpа́илев, я́ко посети́ и сотвоpи́ избавле́ние лю́дем Свои́м.

И воздви́же pог спасе́ния нам, в дому́ Дави́дове, о́тpока Своего́.

Я́коже глаго́ла усты́ святы́х, су́щих от ве́ка пpоpо́к Его́, спасе́ние от вpаг на́шых, и из pуки́ всех ненави́дящых нас.

Сотвоpи́ти ми́лость со отцы́ на́шими, и помяну́ти заве́т святы́й Свой.

Hа 8: Кля́тву, е́юже кля́тся ко Авpаа́му, отцу́ на́шему, да́ти нам без стpа́ха из pуки́ вpаг на́ших изба́вльшымся.

Служи́ти Ему́ пpеподо́бием и пpа́вдою пpед Hим, вся дни живота́ на́шего.

Hа 6: И ты, отpоча́, пpоpо́к Вы́шняго наpече́шися: пpедъи́деши бо пpед лице́м Госпо́дним, угото́вати пути́ Его́.

Да́ти pа́зум спасе́ния лю́дем Его́, во оставле́ние гpех их, милосе́pдия pа́ди ми́лости Бо́га на́шего.

Hа 4: В ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́, яви́тися во тьме и се́ни сме́pтней седя́щым.

Hапpа́вити но́ги на́ша на путь ми́pен.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и пpи́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Катавасиа. Ектениа: зане в сицевая дни, Достойно, не поется. Таже екзапостиларий.

Назад к списку

В книге Откровения явлен прекрасный образ единства Божьего народа Ветхого и Нового заветов, поющего две песни одновременно:

Подпишись: Telegram YouTube

«И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою , ибо открылись суды Твои» (Откровение 15:2-4).

Вдохновенным предвкушением этого служит антифонное церковное пение — прославление Господа двумя хорами одновременно.
Пожалуй, лучшим современным проявлением этой традиции может ИМХО считаться песня «You Are Holy» Майкла Смита:

Сергей Головин

Сергей Головин (Киев, Украина) — Президент Христианского Научно-апологетического Центра, президент международного просветительского общества «Человек и христианское мировоззрение», декан Межвузовского факультета апологетики христианства, член редакционной коллегии журнала «Богословские размышления».

  • Симптомы 10 типов раненых душ

Библейские песни являются второй после псалмов основой нашего православного песнетворчества. По сути это гимны, воспетые ветхозаветными пророками и праведниками по поводу наиболее великих событий в их личной жизни и в жизни всего израильского народа. Профессор кафедры догматического богословия и латинского языка Киевской Духовной Академии М.Н. Скабалланович, например, считал их излияниями высочайшего религиозного одушевления, лучшей частью, цветом библейской поэзии и ставил их даже выше псалмов.

Всего таких песен в Библии записано 11, но 2 песни – песнь Деворы (Суд. 5), из-за ее воинственности и специфичности содержания, и чисто личная молитва прор. Иезекии (Ис. 38:11-20) не вошли в наше богослужение. Таким образом, в основу канона легли 9 песен, причем песнь трех отроков разделилась на 2 части, а новозаветные песни Богородицы и прор. Захарии фактически слились.

Скабалланович замечает: «Песни расположены в каноне приблизительно в хронологическом порядке; только песнь Аввакума переставлена с песнью Ионы, может быть, чтобы для 6-й песни канона, как заключительной в отделе, взять более трогательную библейскую песнь. При этом нельзя не заметить, что песни радостные заняли нечетные места, а скорбные – четные (ср. Шестопсалмие), исключая песни 7 и 8, где для этого принципа пришлось бы конец песни поставить раньше начала…»

Канон обычно состоит из 9 песен (точнее – из 8, так как 2-я песнь поется Великим постом и на Вселенских родительских субботах). Но бывают каноны из меньшего числа песней – двух, трех, четырех, и тогда они называются соответственно двупеснец, трипеснец, четверопеснец. Такие каноны содержит Триодь.

Вдохновенные песнотворцы, прославляя достопамятные события Церкви и подвиги святых угодников Божиих, брали в пример возвышенные образцы Слова Божия. Для 1-й песни канонов послужила образцом песнь пророка и Боговидца Моисея. После чудесного перехода израильтян через Чермное море и спасения их от преследования египтян Моисей вместе со всеми сынами израилевыми воспел песнь Господу: «Поим Господеви, славно бо прославися». Христиане прославляют Господа подобною же песнью, так что ряд первых песней заключается словами: «Славно бо прославися».

2-я песнь составлена по образцу другой песни пророка Моисея (Втор. 32, 1-43), которую он воспел по повелению Божию, чтобы обличить неблагодарный свой народ и пробудить в нем раскаяние: «Вонми, Небо, и возглаголю…» Эта песнь не соответствует духовной радости, с которой мы вспоминаем праздничные события, а потому в праздничных канонах она опускается и поется только в период Великого поста.

Вслед за 1-й песнью в праздничных канонах поется 3-я песнь, составленная под влиянием благодарственной песни святой Анны (1 Цар. 2, 1-11), матери пророка Самуила: «Сердце мое в Господе вознесеся рог мой в Бозе моем… несть свят, яко Господь, и несть праведен, яко Бог наш». Православные христиане в празднуемом событии славят и благодарят Господа, ибо нас озарил свет Христовой веры, без которой мы были бесплодны к добрым делам, подобно тому, как бесплодна была святая Анна.

4-я песнь восходит к пророческой песне-молитве пророка Аввакума, жившего задолго до Рождества Христова. Духовно созерцая грядущего Господа Иисуса Христа, пророк говорил: «Господи, услышах слух Твой, и убояхся, Бог от юга приидет и святый от горы приосененныя чащи; покры небеса добродетель Его, и хваления Его исполнь земля» (Авв. 3, 1-19).

5-я песнь составлена под влиянием молитвы пророка Исаии, провидевшего пришествие Спасителя: «От нощи утреннюет дух мой к Тебе, Боже, зане свет повеления Твоя на земли…» (Ис. 26). Подобно ему, мы молим Господа о ниспослании нам благ, которые открылись на земле с пришествием Господа и которые мы созерцаем в празднуемом событии. В 5-й песни почти каждого канона с утренним славословием Господа мы соединяем прошение о ниспослании нам мира.

6-я песнь составлена по примеру молитвы пророка Ионы, которую он воспел в благодарность Богу за избавление от смерти, угрожавшей ему во чреве кита: «Возопив в скорби моей ко Господу Богу моему и услыша мя: из чрева адова вопль мой услышал еси глас мой» (Ион. 2). В 6-й песни канона мы выражаем благодарность Господу за то, что Он не презрел нас, погрязших во грехах, но пришел, спас и сподобил славословить Его величие.

Благодарственная песнь трех отроков, спасенных в раскаленной печи (Дан. 3, 57-72), является образцом 7-й и 8-й песней канона: «Благословен еси, Господи Боже отец наших, хвально и прославлено имя Твое во веки (Дан. 3, 26-56)… благословите, вся дела Господня, Господа; пойте и превозносите Его во веки» (Дан. 3, 57-72). В 1-й песни отроки вспоминают чудесные события из жизни своих отцов и славят Бога. Во 2-й – призывают всю тварь славить Господа. Святая Церковь, вспоминая чудесное спасение отроков, славит Всемогущего и Всесильного Бога.

9-я песнь величает Святую Деву Марию. Прославление Богоматери святой Елисаветою: «Величит душа моя Господа, и возрадовася дух мой…» и молитва Захарии, пораженного немотой за неверие в то, что родится у него сын, Иоанн Предтеча, и вновь обретшего дар речи: «Благословен Господь Бог Израилев» (Лк. 1, 46-55; 68-80) легли в основу этой песни.

Канон – это хронологическая последовательность песен, цитирование Священного Писания. Таково было первоначальное знание канона – через цитирование библейских песен. И так за службу проходило 9 чудодейственных молитв. Позже к тематике ветхозаветной стала добавляться тематика новозаветная – празднуемого события или святого, через взаимопроникновение. Сами песни утратили свою монолитность, каждый стих библейских стихов стал запевом к новозаветному тексту. Но принцип сохранился. Получилась ветхозаветная песнь с новозаветными вставками-текстами.

Современные люди знают Священное Писание очень плохо, и эти песни никому ничего не говорят. Из-за этого мы не замечаем изысков канона, которые заложены в его поэтике. Уже новозаветное творчество в каких-то устроениях, в каких-то словах содержится намек на слова, обращения, обороты из песен. Человек, который сочинял канон какому-то празднику, не просто сочинял текст, он сочинял текст подобный библейскому канону, текстам Библейских песен. Иногда строка была прямым цитированием, а иногда косвенным, с каким-то поэтическим намеком на саму песнь. Тропари канона писались по подобию песни, то есть наряду с новозаветным содержанием должны были вобрать в себя ветхозаветное содержание. Для этого используются ключевые слова данной песни. Эти слова неслучайны. Особенно ярко это выражено в ирмосах. Вот эти слова:

1-я песнь – «Славно бо прославися», «яко прославися», «песнь победную поюще»;

2-я песнь – «Вонми, Небо, и возглаголю», «вонми гласу моления моего», «видите, видите», «внемлите, людие»… Эта песнь носит скорбный характер, и на Трулльском соборе было отменено петь ее всегда. Эта песнь осталась в службах вторников Великого поста, в службах Вселенских родительских суббот – Мясопустной и Троицкой, в Великом покаянном каноне Андрея Критского.

3-я песнь – «Утвердися сердце мое в Господе», «утверди на камени веры», «лук сильных изнеможе», «не мудростию и богатством хвалимся», «утверди, Господи, Церковь»;

4-я песнь «Услышах слух Твой и убояхся», «Бог от юга приидет», «гору Тя, благодатию Божиею приосененную», «яко всесилен», «слава силе Твоей, Господи»;

5-я песнь – «От нощи утреннюет дух мой», «Свет Твой, Господи», «Твой мир даждь нам», «просвети светом», «просвещай», «озари», «одеяйся светом, яко ризою»;

6-я песнь – «Возопих в скорби моей ко Господу», «хранящия суетная и ложная», «во глубину погибели», «обыде нас последняя бездна», «возведи от тли живот мой», «пожру Ти со гласом хваления», «жертву хваления», «глубина грехов воста на мя», «глубина страстей воста на мя», «от тли мя возведи»;

7-я песнь – «Благословен еси, Господи Боже отец наших и хвально и прославлено имя твое во веки», «вся дела Твоя истинна», «Боже отец наших», «Боже, благословен еси»;

8-я песнь – «Благословите вся дела Господня, Господа», «пойте и превозносите во вся веки», «да благословит тварь вся Господа», «благословим Христа во веки», «непрестанно во вся веки»;

9-я песнь

Богородицы: «Светлую свещу и Матерь Божию», «О, Мати Дево», «радуйся, девственная похвало», «Богоматерь величаем», «Неопалимую купину, несекомую гору, краесекомый камень», «Матерь Света», «Деву ублажаем»;

Захарии: «Воздвигнувый рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего», «в нихже посети нас восток с высоты», «благословен Господь Бог Израилев», «направил ны есть на путь мира», «Восток имя Ему».

Исторически поменялась тематика 9-й песни. Поэзия стала воспевать не пророка Захарию, а Богородицу. Поэтому в ирмосах 9-й песни часто можно встретить не слова из песни пророка Захарии, а обращение к Богородице. Но есть ирмосы, где встречаются и цитаты из песни пророка Захарии и обращение к Богородице.

Опытные чтецы, пришедши в храм посреди службы, по тексту канона могут определить, какая идет песнь, потому что они услышат в тропарях или ирмосах ключевые слова той или иной библейской песни.

Весь канон раньше пелся. Пелось все: и библейские стихи, и тропари. В настоящее время пение сохранилось в пасхальном каноне. Сейчас довольно устойчива традиция чтения канона.

Великим постом библейские стихи поются. Именно постом Устав соблюдается. Во все остальное время поются ирмосы, а библейские стихи заменяются на молебственные припевы.

Например:

В каноне воскресном – «Слава, Господи, святому воскресению Твоему»;
В крестовоскресном – «Слава, Господи, Кресту Твоему честному и воскресению»;
Богородице – «Пресвятая Богородице, спаси нас»;
Апостолам – «Святии славнии и всехвальнии апостоли, молите Бога о нас»;
Святителю Николаю – «Святителю отче Николае, моли Бога о нас»;
всем святым – «Вси святии, молите Бога о нас»;
и т.д.

Библейские песни полностью помещаются в конце Ирмология и в Псалтири следованной, при этом деление песен на стихи для богослужебного употребления не соответствует делению их на стихи в Библии.

С. В. Булгаков. Настольная книга священно-церковно служителя

Архимандрит Киприан (Керн). Литургика. Гимнография и эортология

Е.С. Кустовский. Лекции по уставу

Первая песнь канона

Вторая песнь канона

Третья песнь канона

Четвертая песнь канона

Пятая песнь канона

Шестая песнь канона

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *